Pedagogika wczesnej edukacji - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pedagogika wczesnej edukacji

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie na kierunek jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 699 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, gospodarowanie zasobami wodnymi, pedagogika wczesnej edukacji, technologia drewna, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika wczesnej edukacji trwające 3 lata (6 semestrów) mają profil ogólnoakademicki. Kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk społecznych oraz nauk humanistycznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent: dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną oraz szczegółową w zakresie pedagogiki wczesnej edukacji, niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, realizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego i prowadzenia badań. Absolwent otrzymuje gruntowne przygotowanie merytoryczne i metodyczne do prowadzenia wszelkich form pracy z dziećmi. Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną i praktycznymi umiejętnościami w celu analizowania, interpretowania, projektowania oraz realizacji strategii działań edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. Na podstawie zdobytych w toku studiów i praktyki profesjonalnych kompetencji absolwent może podjąć pracę w różnych instytucjach edukacyjnych (głównie w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej), opiekuńczych, wychowawczych, prowadzących działalność zgodną z profilem kształcenia. Absolwent legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2 zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych. Posiada kwalifikacje nauczycielskie, a osiągnięte efekty kształcenia zgodne są ze standardami kształcenia nauczycieli.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  W zakresie wiedzy:
  • zna elementarną terminologię używaną w pedagogice wczesnej edukacji i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
  • ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki wczesnej edukacji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
  • ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia dziecka, ich filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw
  • zna wybrane koncepcje dziecka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej
  • ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem okresu dzieciństwa
  • ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych podmiotów działalności pedagogicznej i o rządzących nimi prawidłowościach
  • ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach
  • ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich prawidłowości i zakłóceń, wykorzystywaną w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
  • zna podstawowe współczesne teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania dziecka, rozumie różne uwarunkowania tych procesów
  • ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o głównych środowiskach wychowawczych, w których przebiega rozwój dziecka, ich specyfice i procesach w nich zachodzących
  • zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania
  • ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie właściwym dla studiowanego kierunku, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody; posiada wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej
  • ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat pedagogiki wczesnej edukacji w kontekście innych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę
  • ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych
  • ma podstawowa wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym o specyfice funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w wybranych obszarach działalności pedagogicznej
  • ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
  • ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego nauczyciela wczesnej edukacji
  • ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w tym w zakresie etyki zawodu nauczyciela
  W zakresie umiejętności:
  • potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej
  • potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
  • potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki i dyscyplin pokrewnych w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania do nich strategii działań praktycznych
  • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności nauczycielskie, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
  • posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań
  • potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i w piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin
  • ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki wczesnej edukacji, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów
  • posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów; potrafi dialogowo rozwiązywać konflikty oraz budować atmosferę bezpieczeństwa i akceptacji uczestników komunikacji
  • potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z pedagogiką wczesnej edukacji; potrafi kierować procesami kształcenia, wychowania i opieki
  • potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych w zakresie wczesnej edukacji; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
  • potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych na etapie wczesnej edukacji, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie
  • potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, w tym dylematy roli nauczyciela; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych
  • potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych nauczyciela wczesnej edukacji
  • potrafi analizować własne działania pedagogiczne i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu; potrafi zaprojektować własny rozwój zawodowy
  W zakresie kompetencji społecznych:
  • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania zadań nauczyciela, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
  • docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych nauczyciela
  • ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela
  • ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej nauczyciela; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka
  • dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki
  • jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badań naukowych prowadzonych w różnych środowiskach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych
  • jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne dotyczące dziecka i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
  • odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy nauczyciela wczesnej edukacji, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze); ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  PRAKTYKI
  Student zrealizował praktykę w wymiarze 240 godzin. Celem praktyki było poznanie:
  • funkcjonowania instytucji opieki, zapoznanie się ze specyfiką pracy w instytucji opieki, wychowania i kształcenia dzieci, w której realizowana jest praktyka,
  • nabycie praktycznych umiejętności zawodowych związanych z wykonywaniem obowiązków nauczyciela i opiekuna dzieci, obserwowanie aktywności dzieci, interakcji dorosły (nauczyciel, opiekun) – dziecko oraz działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej podejmowanej przez nauczyciela; pełnienie roli nauczyciela i opiekuna,
  • kształtowanie krytycznego osądu działań edukacyjnych, dokonywanie analizy i interpretacji zaobserwowanych i doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język angielski
2
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
1
ZAL-O
Wykład
10
Logika
1
Metodologia badań społecznych
3
EGZ
Wykład
20
Technologie informacyjne w pedagogice
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Wiedza o sztuce
1
ZAL-O
Wykład
10
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
1
ZAL-O
Wykład
10
Współczesne problemy socjologii
1
ZAL-O
Wykład
10
III - Kierunkowe
Edukacja przedszkolna
3
EGZ
Wykład
20
Edukacja wczesnoszkolna
3
EGZ
Wykład
20
Pedeutologia
1
ZAL-O
Wykład
10
Psychologia wieku dziecięcego
3
EGZ
Wykład
20
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Współczesne problemy psychologii
1
ZAL-O
Wykład
10
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Literatura dziecięca
1
ZAL-O
Wykład
10
Metodyka pracy w przedszkolu
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Praktyka śródroczna w przedszkolu
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język angielski
1
III - Kierunkowe
Pedagogika specjalna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
5,5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Kształcenie matematyczne
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Kształcenie polonistyczne
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Kultura fizyczna z metodyką
3
Metodyka kształcenia plastycznego
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Metodyka pracy w przedszkolu
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Praktyka śródroczna w przedszkolu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Edukacja ekologiczna i zdrowotna
1
ZAL-O
Wykład
10
Edukacja regionalna i obywatelska
1
ZAL-O
Wykład
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Edukacja muzyczna
1
ZAL-O
Wykład
10
Kształcenie społeczno-przyrodnicze
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Metodyka języka angielskiego we wczesnej edukacji
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Metodyka kształcenia muzycznego
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Metodyka kształcenia technicznego
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Metodyka kształcenia w klasach I-III
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Metodyka zajęć komputerowych
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Praktyka śródroczna w szkole
3
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Problemy opieki i wychowania we wczesnej edukacji
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
V - Specjalizacyjne
Edukacja przez sztukę/Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi I
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Edukacja przez sztukę/Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi II
1
ZAL-O
Wykład
10
Edukacja przez sztukę/Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi III
1
ZAL-O
Wykład
10
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Edukacja międzykulturowa
1
ZAL-O
Wykład
10
Pedagogika porównawcza
1
ZAL-O
Wykład
10
Pedagogika resocjalizacyjna
1
ZAL-O
Wykład
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
9
ZAL-O
Ćwiczenia
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Metodyka kształcenia w klasach I-III
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Profesjonalizacja pracy nauczyciela wczesnej edukacji
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Teatr i drama we wczesnej edukacji
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
V - Specjalizacyjne
Edukacja przez sztukę/Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi IV
1
ZAL-O
Wykład
10
Edukacja przez sztukę/Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi V
1
ZAL-O
Wykład
10
Edukacja przez sztukę/Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi VI
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Edukacja przez sztukę/Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi VII
1
Edukacja przez sztukę/Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi VIII
1
SUMA
30,0