Pedagogika wczesnej edukacji - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pedagogika wczesnej edukacji

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie na kierunek jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 109 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika wczesnej edukacji.
  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry), liczba punktów ECTS wynosi co najmniej 120. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.

  Do uzyskania kwalifikacji studiów drugiego stopnia wymagane jest osiągnięcie wszystkich poniższych efektów kształcenia.
  WIEDZA: absolwent zna i rozumie
  • w pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla pedagogiki, w tym pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz współczesne kierunki ich rozwoju
  • w stopniu zaawansowanym specyfikę metodologiczną badań pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki wczesnej edukacji (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice)
  • w pogłębionym stopniu charakter, miejsce i znaczenie pedagogiki (w tym pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej) w systemie nauk społecznych oraz jej relacje do innych nauk
  • w pogłębionym stopniu cechy człowieka jako twórcy kultury i podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy na temat biologicznych, psychologicznych i filozoficznych podstaw rozwoju, kształcenia i wychowania dziecka
  • w pogłębionym stopniu funkcjonowanie różnych rodzajów struktur społecznych i instytucji życia społecznego oraz zachodzące między nimi relacje istotne z punktu widzenia procesów edukacyjnych na poziomie wczesnej edukacji
  • w sposób pogłębiony rodzaje więzi społecznych (w tym podmiotów działalności pedagogicznej i partnerów szkolnej edukacji) oraz rządzące nimi prawidłowości, istotne z punktu widzenia procesów edukacyjnych na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
  • zaawansowane metody analizy i interpretacji wytworów kultury w obszarze wychowania i kształcenia; wybrane tradycje i teorie badań nad dzieckiem i jego środowiskiem właściwe dla pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
  • w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych i artystycznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji
  • główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych i artystycznych istotnych dla programu kształcenia nauczyciela wczesnej edukacji i jego pracy pedagogicznej
  • zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości zwłaszcza w zakresie dotyczącym wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji
  • fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w odniesieniu do programów i praktyki kształcenia i wychowania dzieci na poziomie wczesnej edukacji
  • ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela wczesnej edukacji, w tym zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz etyki zawodowej
  • w pogłębionym stopniu zasady działania systemów i instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych obejmujących swym oddziaływaniem dziecko i jego rodzinę
  • w pogłębionym stopniu strukturę i funkcje systemu edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca przedszkola i szkoły podstawowej w tym systemie; na tle wybranych systemów edukacyjnych innych krajów
  UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi
  • identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i procesy społeczne oraz relacje między nimi z uwzględnieniem kontekstu edukacyjnego i z wykorzystaniem wiedzy z pedagogiki i dyscyplin z nią pokrewnych
  • analizować, prognozować i racjonalnie oceniać złożone sytuacje edukacyjne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi pedagogicznych
  • generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych w przedszkolu i szkole podstawowej na poziomie wczesnoszkolnym
  • prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi przy rozwiązywaniu problemów pedagogicznych, na poziomie wczesnej edukacji, w odniesieniu do wybranych kategorii społecznych i edukacyjnych
  • formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z pedagogiki, a w szczególności z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych procesów i zjawisk oświatowych z zastosowaniem twórczej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym i edukacyjnym
  • obserwować, diagnozować, racjonalnie oceniać złożone sytuacje edukacyjne oraz analizować motywy i wzory ludzkich zachowań; ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z kolejnymi etapami edukacji dziecka
  • wykorzystywać posiadaną wiedzę pedagogiczną – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu wczesnej edukacji i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji
  • wykorzystywać posiadaną wiedzę pedagogiczną i innowacyjnie wykonywać zadania przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
  • komunikować się na tematy pedagogiczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych
  • prowadzić debatę i prezentować własne stanowisko poparte rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych w odniesieniu do wczesnej edukacji
  • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii pedagogicznej
  • pracować w zespole i kierować pracą zespołu
  • samodzielnie planować i realizować własne uczenie się i rozwój zawodowy przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie
  KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest gotów do
  • aktywnego uczestnictwa w zróżnicowanych formach życia kulturalnego oraz odpowiedzialności za zachowanie i rozwijanie dziedzictwa kulturowego
  • animacji życia kulturalnego z udziałem dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym
  • odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych i podtrzymywania etosu zawodu nauczyciela wczesnej edukacji
  • rozwijania dorobku zawodu poprzez podejmowanie optymalnych działań w zakresie doskonalenia pracy pedagogicznej i upowszechniania dobrych praktyk
  • przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad w środowisku, pogłębionej refleksji nad dylematami etycznymi profesji nauczyciela i ich skutkami dla rozwoju dzieci
  • krytycznej oceny treści poznawanych w procesie kształcenia i samokształcenia; pogłębionej refleksji nad swoją wiedzą i profesjonalnymi umiejętnościami, edukacją całożyciową oraz rozwojem osobistym
  • uznawania znaczenia wiedzy pedagogicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, w rozumieniu kontekstu procesów edukacyjnych i odnoszeniu zdobytej wiedzy do projektowania i realizacji działań zawodowych nauczyciela
  • realizacji w sposób odpowiedzialny zobowiązań społecznych, w tym inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci
  • inicjowania działań i współpracy z otoczeniem, aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne
  • myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy przez dostrzeganie potrzeb środowiska uczącego i wykorzystywanie nadarzających się okazji w działaniach pedagogicznych ze świadomością ryzyka podejmowanych decyzji
  PRAKTYKI
  Praktyka pedagogiczna ma charakter śródroczny (90 godzin) i ciągły (240 godzin). Celem praktyki było: poznanie funkcjonowania instytucji opieki, wychowania i kształcenia dzieci; konfrontacja zdobytej w toku studiów wiedzy teoretycznej z rzeczywistością praktyczną; nabycie praktycznych umiejętności zawodowych związanych z wykonywaniem obowiązków nauczyciela i opiekuna dzieci; rozwijanie umiejętności projektowania, realizacji i ewaluacji sytuacji edukacyjnych w przedszkolu i szkole; kształtowanie krytycznego osądu działań edukacyjnych.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent dysponuje pogłębioną wiedzą ogólnopedagogiczną i psychologiczną oraz w zaawansowanym stopniu wiedzą w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i wychowania dziecka oraz opieki nad nim, do kształtowania własnego rozwoju zawodowego i prowadzenia badań. Gruntowne przygotowanie merytoryczne i metodyczne w powiązaniu z praktyką umożliwia absolwentowi podejmowanie profesjonalnych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych. Absolwent potrafi analizować, prognozować i racjonalnie oceniać złożone sytuacje edukacyjne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi pedagogicznych. Jest gotowy do podejmowania współpracy z różnymi podmiotami społeczno-kulturalnymi prowadzącymi działalność zgodną z profilem kształcenia, działającymi na rzecz edukacji i rozwoju dzieci. Posiada kompetencje niezbędne do podejmowania pracy w charakterze nauczyciela w przedszkolu, w klasach I-III szkoły podstawowej, w innych formach wychowania przedszkolnego, w placówkach animacji kulturalnej. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w zakresie edukacji przez sztukę i do wspomagania rozwoju dziecka o specyficznych potrzebach edukacyjnych, w tym do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu i w szkole oraz rozwijania zdolności i twórczości dzieci.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język angielski
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
1
ZAL-O
Wykład
15
Logika
1
ZAL-O
Wykład
15
Metodologia badań społecznych
3
EGZ
Wykład
30
Technologie informacyjne w pedagogice
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wiedza o sztuce
1
ZAL-O
Wykład
15
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
1
ZAL-O
Wykład
15
Współczesne problemy socjologii
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Edukacja przedszkolna
3
EGZ
Wykład
30
Edukacja wczesnoszkolna
3
EGZ
Wykład
30
Pedeutologia
1
ZAL-O
Wykład
15
Psychologia wieku dziecięcego
3
EGZ
Wykład
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne problemy psychologii
1
ZAL-O
Wykład
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Literatura dziecięca
1
ZAL-O
Wykład
15
Metodyka pracy w przedszkolu
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Praktyka śródroczna w przedszkolu
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język angielski
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
III - Kierunkowe
Pedagogika specjalna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
5,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Kształcenie matematyczne
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Kształcenie polonistyczne
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Kultura fizyczna z metodyką
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Metodyka kształcenia plastycznego
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Metodyka pracy w przedszkolu
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Nowe media w edukacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyka śródroczna w przedszkolu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka ciągła: nauczycielska w przedszkolu
5
ZAL-O
Praktyki
120
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
31,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Edukacja ekologiczna i zdrowotna
1
ZAL-O
Wykład
15
Edukacja regionalna i obywatelska
1
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Edukacja muzyczna
1
ZAL-O
Wykład
15
Kształcenie społeczno-przyrodnicze
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metodyka języka angielskiego we wczesnej edukacji
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Metodyka kształcenia muzycznego
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metodyka kształcenia technicznego
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Metodyka kształcenia w klasach I-III
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Metodyka zajęć komputerowych
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Praktyka śródroczna w szkole
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Problemy opieki i wychowania we wczesnej edukacji
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
V - Specjalizacyjne
Biblioterapia
1
ZAL-O
Wykład
15
Teoretyczne podstawy wspomagania rozwoju dziecka
1
ZAL-O
Wykład
15
Wspomaganie uzdolnień i twórczości dziecka
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Edukacja międzykulturowa
1
ZAL-O
Wykład
15
Pedagogika porównawcza
1
ZAL-O
Wykład
15
Pedagogika resocjalizacyjna
1
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
9
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metodyka kształcenia w klasach I-III
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Profesjonalizacja pracy nauczyciela wczesnej edukacji
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Teatr i drama we wczesnej edukacji
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
V - Specjalizacyjne
Elementy logopedii
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami w uczeniu się języka
1
ZAL-O
Wykład
15
Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami w uczeniu się matematyki
1
ZAL-O
Wykład
15
Rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Technologie informatyczne w terapii i wspieraniu uzdolnień dziecka
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
VI - Praktyka
Praktyka ciągła: nauczycielska w szkole
5
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
30,0