Wspomaganie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

4 -letnie

Magister kierunek Pedagogika wczesnej edukacji

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język angielski
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
1
ZAL-O
Wykład
15
Logika
1
ZAL-O
Wykład
15
Metodologia badań społecznych
3
EGZ
Wykład
30
Technologie informacyjne w pedagogice
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wiedza o sztuce
1
ZAL-O
Wykład
15
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
1
ZAL-O
Wykład
15
Współczesne problemy socjologii
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Edukacja przedszkolna
3
EGZ
Wykład
30
Edukacja wczesnoszkolna
3
EGZ
Wykład
30
Pedeutologia
1
ZAL-O
Wykład
15
Psychologia wieku dziecięcego
3
EGZ
Wykład
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne problemy psychologii
1
ZAL-O
Wykład
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Literatura dziecięca
1
ZAL-O
Wykład
15
Metodyka pracy w przedszkolu
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Praktyka śródroczna w przedszkolu
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język angielski
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
III - Kierunkowe
Pedagogika specjalna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
5,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Kształcenie matematyczne
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Kształcenie polonistyczne
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Kultura fizyczna z metodyką
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Metodyka kształcenia plastycznego
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Metodyka pracy w przedszkolu
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Nowe media w edukacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyka śródroczna w przedszkolu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka ciągła: nauczycielska w przedszkolu
5
ZAL-O
Praktyki
120
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Edukacja ekologiczna i zdrowotna
1
ZAL-O
Wykład
15
Edukacja regionalna i obywatelska
1
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Edukacja muzyczna
1
ZAL-O
Wykład
15
Kształcenie społeczno-przyrodnicze
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metodyka języka angielskiego we wczesnej edukacji
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Metodyka kształcenia muzycznego
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metodyka kształcenia technicznego
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Metodyka kształcenia w klasach I-III
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Metodyka zajęć komputerowych
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Praktyka śródroczna w szkole
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Problemy opieki i wychowania we wczesnej edukacji
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
V - Specjalizacyjne
Biblioterapia
1
ZAL-O
Wykład
15
Teoretyczne podstawy wspomagania rozwoju dziecka
1
ZAL-O
Wykład
15
Wspomaganie uzdolnień i twórczości dziecka
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Edukacja międzykulturowa
1
ZAL-O
Wykład
15
Pedagogika porównawcza
1
ZAL-O
Wykład
15
Pedagogika resocjalizacyjna
1
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
9
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metodyka kształcenia w klasach I-III
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Profesjonalizacja pracy nauczyciela wczesnej edukacji
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Teatr i drama we wczesnej edukacji
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
V - Specjalizacyjne
Elementy logopedii
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami w uczeniu się języka
1
ZAL-O
Wykład
15
Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami w uczeniu się matematyki
1
ZAL-O
Wykład
15
Rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Technologie informatyczne w terapii i wspieraniu uzdolnień dziecka
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
VI - Praktyka
Praktyka ciągła: nauczycielska w szkole
5
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
30,0