Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 1) dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” - konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z trzech przedmiotów na egzaminie dojrzałości, występujących na świadectwie dojrzałości: biologia (w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego) lub chemia, fizyka (lub fizyka z astronomią) lub matematyka lub geografia, język polski lub język obcy nowożytny, 2) dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” - konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z trzech przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, występujących na świadectwie dojrzałości: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 699 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków studiów na Uniwersytecie. Studia pierwszego stopnia na kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii trwają 3 lata (6 semestrów) i mają profil praktyczny. Kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; nauk społecznych; nauk humanistycznych; nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 180. Całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 2176.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:
  Po ukończeniu studiów absolwent zna historyczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania obecności oraz roli zwierząt w życiu człowieka. Zna regulacje prawne i organizacyjne oraz zasady etyki w zakresie utrzymywania i użytkowania zwierząt, a także podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich. Zna mechanizmy podstawowych procesów zachodzących w organizmie człowieka i zwierzęcia, istotnych z punktu widzenia aktywności zawodowej, związanej ze studiowanym kierunkiem studiów. Ma wiedzę na temat rozwoju człowieka w ujęciu biomedycznym, psychologicznym i społecznym oraz o rodzajach i przyczynach jego zaburzeń, a także ich wpływie na funkcjonowanie człowieka i jego reakcje w kontaktach ze zwierzętami. Posiada wiedzę o typowych metodach edukacji, wychowania i terapii ludzi oraz ich wspomagania zajęciami z udziałem zwierząt. Potrafi zaplanować i zrealizować działania/zajęcia z udziałem wybranych gatunków zwierząt i/lub na ich temat, dostosowane do potrzeb osób w nich uczestniczących. Potrafi prawidłowo identyfikować zachowania i potrzeby zwierząt oraz ograniczenia i zagrożenia związane z ich użytkowaniem. Potrafi podejmować działania związane z pozyskiwaniem (hodowla, chów) oraz przygotowaniem (dobór, szkolenie) zwierząt do określonych zadań. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej oraz nawiązywanie kontaktów zawodowych. Interdyscyplinarne kształcenie, w połączeniu z posiadanym przygotowaniem pedagogicznym, umożliwia absolwentowi wszechstronne wykorzystanie zdobytych kompetencji zawodowych w pracy w placówkach/ośrodkach rekreacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, uwzględniających w swojej działalności zajęcia prowadzone przez specjalistów z udziałem zwierząt i/lub na ich temat, a także w podejmowanej w tym zakresie indywidualnej działalności gospodarczej. Aktywność zawodowa absolwenta może być również związana z agroturystyką; działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie hodowli, utrzymania, żywienia i szkolenia zwierząt; firmach usługowo-produkcyjnych, zajmujących się produkcją oraz dystrybucją karmy, paszy, dodatków paszowych i akcesoriów dla zwierząt amatorskich i użytkowych; instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony zwierząt; związkach hodowców, ogrodach zoologicznych, schroniskach i hotelach dla zwierząt. Może też podjąć pracę w organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych oraz w jednostkach naukowo-badawczych. Absolwent jest przygotowany do ubiegania się o nadanie uprawnień instruktora hipoterapii lub kynoterapeuty (dogoterapeuty), a także do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji I stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  W zakresie wiedzy:
  1. Prezentuje elementarną wiedzę z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, przydatną w zrozumieniu zjawisk oraz procesów istotnych z punktu widzenia studiowanego kierunku studiów
  2. Ma podstawową wiedzę o rodzajach struktur społecznych i więzi społecznych oraz o rządzących nimi prawidłowościach, a także o systemach i procesach integracji społecznej
  3. Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w ujęciu biomedycznym, psychologicznym oraz społecznym
  4. Ma elementarną wiedzę o rodzajach i przyczynach niepełnosprawności oraz jej wpływie na funkcjonowanie człowieka
  5. Posiada ogólną wiedzę o tradycyjnych i nowych teoriach, nurtach, metodach, narzędziach oraz technikach wykorzystywanych w pracy edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej i terapeutycznej oraz możliwościach jej wspomagania zajęciami z udziałem zwierząt i na ich temat
  6. Prezentuje ogólną wiedzę na temat problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa, czynników zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, edukacji i promocji z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz działań w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia człowieka
  7. Zna podstawowe metody i narzędzia umożliwiające gromadzenie oraz opracowywanie danych, w tym również danych liczbowych
  8. Ma podstawową wiedzę, umożliwiającą prawidłową identyfikację zachowań zwierząt oraz ograniczeń i zagrożeń wynikających z ich użytkowania
  9. Zna regulacje prawne i organizacyjne oraz zasady etyki w zakresie utrzymywania i użytkowania zwierząt, a także podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich
  10. Ma elementarną wiedzę z zakresu systematyki i taksonomii wybranych zwierząt kręgowych oraz ich budowy, rozwoju, rozmnażania, występowania i znaczenia
  11. Zna biofizyczne i biochemiczne podłoże najważniejszych procesów przebiegających w organizmie człowieka i zwierzęcia, a także skutki oddziaływania na niego czynników fizycznych
  12. Tłumaczy mechanizmy podstawowych procesów fizjologicznych człowieka i zwierząt na różnych poziomach organizacji biologicznej, istotne z punktu widzenia funkcjonowania ich organizmów
  13. Rozpoznaje i opisuje wybrane gatunki i rasy zwierząt poznane w ramach studiowanego kierunku studiów i specjalności, a także zasady ich hodowli, chowu oraz kierunki użytkowania
  14. Zna podstawowe mechanizmy dziedziczenia cech u zwierząt oraz elementarne zasady pracy hodowlanej
  15. Zna przeznaczenie podstawowego sprzętu i obiektów (w tym poznanych w ramach specjalności), niezbędnych w utrzymaniu i obsłudze zwierząt oraz podczas zajęć z ich udziałem
  16. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu higieny i profilaktyki zootechnicznej oraz metod kształtowania dobrostanu zwierząt, poszerzone o ukierunkowaną wiedzę zdobytą w ramach specjalności
  17. Prezentuje podstawową wiedzę na temat wybranych aspektów ochrony środowiska przyrodniczego
  18. Wykazuje ogólną wiedzę na temat czynników wpływających na funkcjonowanie obszarów wiejskich oraz możliwości ich rozwoju
  19. Ma elementarną wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz wykorzystania zasobów informacji patentowej
  20. Ma podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania, niezbędną w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej
  W zakresie umiejętności:
  1. Wykorzystuje dostępne źródła i formy informacji (w tym technologie informacyjno-komunikacyjne) z zachowaniem praw własności intelektualnej, w celu rozwiązania konkretnego problemu lub zadania z zakresu studiowanego kierunku studiów i specjalności
  2. Prezentuje opracowane materiały, własne stanowisko i poglądy z wykorzystaniem odpowiedniej argumentacji (źródeł) i różnych form przekazu, dotyczące studiowanego kierunku studiów i specjalności
  3. Potrafi porozumiewać się/nawiązywać kontakty z osobami i instytucjami zainteresowanymi oraz bezpośrednio związanymi z badaniem i wykorzystaniem interakcji człowieka i zwierzęcia, wykorzystując różne kanały i techniki komunikacyjne
  4. Posiada umiejętności, umożliwiające zrealizowanie prostego zadania, projektu lub eksperymentu z zakresu kierunku studiów, kończących się zinterpretowaniem wyników i sformułowaniem poprawnych wniosków oraz ich prezentacją
  5. Ocenia, w zakresie podstawowym, prawidłowość czynności najważniejszych narządów oraz ich układów w zdrowym organizmie człowieka i zwierzęcia
  6. Analizuje podstawowe zależności między organizacją struktury, procesami biofizycznymi, biochemicznymi i fizjologicznymi człowieka i zwierząt na różnych poziomach organizacji biologicznej, a także znaczenie tych procesów w kontekście aktywności zawodowej związanej ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością
  7. Interpretuje podstawowe zachowania zwierząt w różnych warunkach środowiska naturalnego i stworzonego przez człowieka, korzystając z wiedzy zdobytej w ramach specjalności
  8. Analizuje podstawowe mechanizmy dziedziczenia cech u ludzi i zwierząt
  9. Kojarzy podstawowe prawa ekonomiczne i procesy gospodarcze, zachodzące w gospodarce
  10. Potrafi wskazać źródła czynników, mogących wpływać na zdrowie i życie człowieka oraz podejmować działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej, a także w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia człowieka
  11. Ma podstawowe umiejętności niezbędne w hodowli, chowie i użytkowaniu zwierząt, które mogą być związane z jego aktywnością zawodową
  12. Posługuje się podstawowym sprzętem niezbędnym w obsłudze zwierząt oraz podczas zajęć prowadzonych z ich udziałem, wykorzystując wiedzę i umiejętności nabyte w ramach studiowanej specjalności
  13. Wskazuje elementarne rozwiązania, mogące wpływać na efektywność działań podejmowanych w ramach aktywności zawodowej, związanej ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością
  14. Ocenia, korzystając z ukierunkowanej wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach specjalności, warunki środowiska i dobrostan zwierząt oraz podejmuje działania mające na celu ich optymalizację
  15. Potrafi zastosować wiedzę i umiejętności z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, zdobytą w ramach studiowanego kierunku studiów i specjalności, w analizie i rozwiązywaniu problemów pojawiających się w działaniach, związanych z wykorzystaniem interakcji człowiek-zwierzę
  16. Potrafi, w oparciu o posiadaną wiedzę oraz umiejętności, zaplanować i zrealizować działania/zajęcia z udziałem zwierząt i/lub na ich temat, dostosowane do potrzeb osób w nich uczestniczących
  17. Potrafi ocenić przydatność, skutki i możliwości wdrożenia standardowych oraz zaproponowanych przez siebie działań o różnym poziomie złożoności (metody, procedury, dobre praktyki, systemy, procesy, technologie i in.), związanych z różnymi sferami działalności, wynikającej ze specyfiki studiowanego kierunku studiów i specjalności
  18. Przygotowuje prace pisemne (licencjacką, sprawozdania, projektowe, referaty i in.) dotyczące szczegółowych zagadnień związanych z realizowanym kierunkiem studiów, w tym również prace wymagające wykorzystania języka obcego oraz obcojęzycznych źródeł
  19. Przygotowuje wystąpienia i prezentacje ustne, dotyczące szczegółowych zagadnień, w tym również z wykorzystaniem języka obcego oraz obcojęzycznych źródeł
  20. Posługuje się jednym ze współczesnych języków obcych na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, z wykorzystaniem słownictwa z zakresu kierunku studiów
  W zakresie umiejętności społecznych:
  1. Ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie, w związku z postępem w nauce i technice oraz zmieniającymi się potrzebami rynku pracy
  2. Jest zdolny do pracy samodzielnej i w zespole, w tym obejmującej wyznaczanie i kontrolę zadań w ramach realizowanych
  3. Podejmując aktywność zawodową, związaną ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością, dostrzega potrzeby i oczekiwania osób, z którymi podejmuje współpracę, a także rozstrzyga podstawowe dylematy natury moralnej oraz etycznej (profesjonalizm, etyka zawodowa, dobrostan zwierząt, stan środowiska)
  4. Jest świadom konieczności przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa pracy oraz odpowiedzialności za skutki prowadzonej działalności
  5. Jest zorientowany na ciągłe podnoszenie kwalifikacji, umożliwiających rozwój osobisty oraz efektywne wykonywanie zawodu
  6. Prezentuje perspektywiczne i przedsiębiorcze myślenie w kontekście wykorzystania zdobytych informacji i umiejętności w działaniach związanych z przyszłą pracą zawodową
  PRAKTYKI
  W ramach praktyki student realizuje:
  1) praktykę pedagogiczną (160 h/6 punktów ECTS; rozliczenie w 4 semestrze) w formie:
  – hospitacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela/wychowawcę/opiekuna w klasach przedszkolnych i szkolnych oraz ośrodkach wychowawczych i opiekuńczych
  - obserwacji i analiz form pracy nauczyciela /wychowawcy/opiekuna oraz aktywności uczestników zajęć, której celem jest:
  - zapoznanie studenta z organizację pracy placówki i formami pracy edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej i terapeutycznej,
  - nabycie umiejętności obserwowania i wyciągania wniosków ze zdarzeń edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych mających miejsce podczas zajęć,
  - nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji zachowań uczestników zajęć
  2) praktykę zootechniczną (200 h/8 punktów ECTS; rozliczenie w 5 semestrze) w formie praktyki o charakterze czynnościowym i organizacyjno-funkcyjnym, co oznacza, że w czasie jej trwania studenci zobowiązani są do wykonywania zleconych im prac w zakładach, gospodarstwach, ośrodkach i instytucjach zajmujących się hodowlą, chowem, użytkowaniem, utrzymywaniem zwierząt oraz ich obrotem, której celem jest:
  - zapoznanie się z organizacją i pracą zakładów oraz instytucji zajmujących się hodowlą, chowem, użytkowaniem, utrzymywaniem zwierząt oraz ich obrotem,
  - zapoznanie się z biologią oraz specyfiką wybranych gatunków zwierząt,
  - nabycie praktycznych umiejętności postępowania ze zwierzętami i ich obsługą,
  - poznanie potrzeb pokarmowych wybranych gatunków zwierząt oraz zasad ich żywienia,
  - poznanie elementarnych zasad profilaktyki zdrowotnej i kształtowania dobrostanu zwierząt,
  - poznanie zasad obrotu zwierzętami;
  3) praktykę związaną ze ścieżką kształcenia wytyczona przez przedmioty kierunkowe wybrane przez studenta do realizacji (120 h/4 punkty ECTS; rozliczenie w 6 semestrze) w formie:
  - uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych i wspomagających terapie z udziałem zwierząt,
  - obserwacji oraz analiz form i metod pracy wykorzystywanych w czasie zajęć z udziałem zwierząt oraz reakcji i aktywności uczestników tych zajęć (ludzi i zwierząt),
  - planowania oraz współrealizacji zajęć rekreacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych i wspomagających terapie z udziałem zwierząt, której celem jest:
  - zapoznanie się z organizacją i pracą instytucji, w których są prowadzone zajęcia z udziałem zwierząt,
  - nabycie praktycznych umiejętności związanych z przygotowaniem zwierząt do zajęć z ludźmi o zróżnicowanych potrzebach,
  - opanowanie zasad postępowania ze zwierzętami w czasie realizacji zajęć rekreacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych oraz po ich zakończeniu,
  - praktyczne zapoznanie się ze specyfiką przygotowania oraz prowadzenia zajęć z udziałem zwierząt i ludzi o zróżnicowanych potrzebach.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.

  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę w organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych i jednostkach naukowo-badawczych. Interdyscyplinarne kształcenie w połączeniu z posiadanym przygotowaniem pedagogicznym sprawia, że absolwent jest przygotowany do pracy w: placówkach rekreacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, uwzgledniających w swojej działalności zajęcia prowadzone z udziałem zwierząt i/lub na ich temat. Może podejmować działalność zawodową związaną z agroturystyką, szkoleniem i doradztwem w zakresie hodowli, utrzymania, żywienia i szkolenia zwierząt, firmach zajmujących się produkcją oraz dystrybucją karmy, paszy, dodatków paszowych i akcesoriów dla zwierząt amatorskich i użytkowych. Absolwent może podjąć pracę w instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony zwierząt, związkach hodowców, ogrodach zoologicznych, schroniskach i hotelach dla zwierząt. Może ubiegać się o nadanie uprawnień instruktora hipoterapii lub kynoterapeuty (dogoterapeuty).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Anatomia człowieka i zwierząt
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Biofizyka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Ekonomia
2
ZAL-O
Wykład
30
Genetyka zwierząt i metody hodowlane
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Ochrona środowiska
1
ZAL-O
Wykład
15
Zoologia
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Etyczne aspekty hodowli i użytkowania zwierząt
1
ZAL-O
Wykład
15
Pedagogika ogólna
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Pierwsza pomoc przedmedyczna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
15
Pojęcia i systemy pedagogiczne
1
ZAL-O
Wykład
15
Prawne aspekty utrzymywania i użytkowania zwierząt
1
ZAL-O
Wykład
15
Psychologia ogólna
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Teoretyczne podstawy wychowania
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Znaczenie ruchu w profilaktyce zdrowotnej
1
ZAL-O
Wykład
15
Zwierzęta w historii i kulturze
1
ZAL-O
Wykład
15
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Szkolenie dotyczące ochrony zwierząt
0
ZAL
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
14
II - Podstawowe
Biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej
3
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
9
21
15
Etyka zawodowa
1
ZAL-O
Wykład
15
Filozofia
2
ZAL-O
Wykład
30
Organizacja i zarządzanie
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Socjologia
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Statystyka matematyczna
2
ZAL-O
BRAK
ZAL-O
Ćwiczenia
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
10
5
15
III - Kierunkowe
Biomedyczne podstawy rozwoju
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Diagnoza psychopedagogiczna na potrzeby zajęć z udziałem zwierząt
1
ZAL-O
BRAK
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
10
5
Historia wychowania i myśli pedagogicznej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy antrozoologii
1
EGZ
Wykład
15
Psychologia relacji człowiek - zwierzę
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Psychologia rozwoju człowieka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Zoopsychologia
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ochrona własności intelektualnej
0,25
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Fizjologia człowieka i zwierząt
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Biomechanika
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Chów i hodowla zwierząt amatorskich
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
45
30
Edukacja zdrowotna
1
Etologia zwierząt
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Pedagogika specjalna
2
Pedagogika społeczna
1
Psychologia kliniczna
2
REKREACJA, EDUKACJA I TERAPIA Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT-MODUŁ A lub B
5,5
Żywienie zwierząt użytkowych i amatorskich
3
SUMA
29,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Chów i hodowla zwierząt użytkowych
4
ZAL-O
ZAL
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
30
Higiena i dobrostan zwierząt
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Metody terapii osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi
1
Pracownia szkolenia zawodowego
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
10
REKREACJA, EDUKACJA I TERAPIA Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT-MODUŁ C lub D
9
VI - Praktyka
Praktyka
11
SUMA
30,5

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Diagnostyka i profilaktyka chorób zwierząt
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metody terapii osób z niepełnosprawnością ruchową
1
ZAL-O
Wykład
15
Metodyka pracy z osobami z autyzmem
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Oligofrenopedagogika
1
Podstawy rehabilitacji
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmioty kierunkowe do wyboru - MODUŁ I
5
REKREACJA, EDUKACJA I TERAPIA Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT-MODUŁ E
2,5
VI - Praktyka
Praktyka
13
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Andragogika
1
Choroby odzwierzęce
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Metody terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Przedmioty do wyboru - MODUŁ V
1
Przedmioty kierunkowe do wyboru - MODUŁ II
1
Przedmioty kierunkowe do wyboru - MODUŁ III
1
Przedmioty kierunkowe do wyboru - MODUŁ IV
2
VI - Praktyka
Praktyka
8
VII - Inne
Praca dyplomowa - licencjacka
10
ZAL
Pracownia dyplomowa
0
Seminaria licencjackie
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
SUMA
30,0