Anatomia człowieka i zwierząt

Human and Animal Anatomy

2021Z

Kod przedmiotu78S1-ACiZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówAnatomia człowieka i zwierząt jako dziedzina nauk przyrodniczych. Organizm człowieka i zwierząt jako zintegrowany system biologiczny. Zarys budowy układów narządów człowieka (układ szkieletowy, mięśniowy, pokarmowy, oddechowy, naczyniowy, moczowo-płciowy, dokrewny, nerwowy i powłokowy). Prezentacja różnorodności form organizacji układów narządów u wybranych ssaków, użytecznych w rekreacji, edukacji i terapii z udziałem zwierząt amatorskich i użytkowych.,ĆWICZENIA:Analiza makroskopowa poszczególnych kości w szkielecie człowieka- praca z naturalnym materiałem kostnym. Analiza makroskopowa modeli anatomicznych obrazujących układy narządów człowieka (układ mięśniowy, pokarmowy, oddechowy, naczyniowy, moczowo-płciowy, dokrewny, nerwowy i powłokowy). Analiza preparatów anatomicznych wybranych narządów zwierzęcych (preparaty mokre i plastynaty).
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gołab B.K., Podstawy anatomii człowieka., wyd. lek. PZWL, 2005 2) Przespolewska H., Podstawy anatomii zwierząt domowych., Wieś Jutra, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi