Biofizyka

Biophysics

2021Z

Kod przedmiotu78S1-BIOFIZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia
Wymagania wstępnewiadomości z chemii, fizyki i matematyki - zakres szkoły średniej
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPrzestrzeń, czas i energia. Termodynamika - termodynamiczne parametry stanu. Wiązania chemiczne i oddziaływania międzymolekularne. Biofizyka makrocząsteczek. Fizyczne metody badań układów biologicznych. Elektroforeza. Mechanizm działania promieniowania elektromagnetycznego na układy biologiczne. Falowa natura światła w procesach oddziaływania z elementarnymi strukturami fizjologicznymi roślin i zwierząt. Biofizyczny opis zmysłu wzroku. Fala akustyczna. Biofizyka zmysłu słuchu. Wpływ dźwięków na organizm ludzki. ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Student wykonuje 4 ćwiczeń z podanego harmonogramu: między innymi wyznacza prędkość głosu w powietrzu metodą rezonansu, ciepło przemian fazowych i zmiany entropii w układzie, współczynnik załamania światła metodą graficzną, stężenia roztworów metodą refraktometryczną, aperturę i zdolność rozdzielczą mikroskopu, stężenia roztworów koloidalnych metodą nefelometryczną, bada oddziaływanie światła spolaryzowanego z substancjami optycznie czynnymi oraz dokonuje absorpcyjnej i emisyjnej analizy spektralnej, bada aktywność elektryczna serca - elektrokardiografia, zapoznaje się z podstawami biofizyki zmysłu słuchu - badanie progu pobudliwości ucha ludzkiego, poznaje fizyczne podstawy stosowania ultradźwięków w medycynie - ultrasonografia, wyznacza zdolność skupiającą soczewek za pomocą ławy optycznej - model oka.
Cel kształceniaPrzekazanie podstawowej wiedzy nt. praw fizycznych, które mają zastosowanie w biofizyce oraz wiedzy nt. fizycznych podstaw procesów biologicznych. Nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów i opracowania wyników wykonanych pomiarów; rozwijanie samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy; rozwijanie postaw służących do pracy w zespole; wyrobienie odpowiedzialności za wyniki prac zespołowych
Literatura podstawowa1) Bobrowski Cz., "Fizyka - krótki kurs", WNT Warszawa, 1999 2) Pilawski W., Podstawy biofizyki, PWN Warszawa, 1986 3) Drabent R., Machholc Z., Siódmiak, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, Wydawnictwo UWM Olsztyn, 2008
Literatura uzupełniająca1) Miedziejko E., wyd. Wydawnictwa dydaktyczne AR, Agrofizyka i biofizyka. Podstawowe zagadnienia i ćwiczenia laboratoryjne, 1996r., tom
Uwagiliczebność grup - 16 osób