Biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej

Animal Biochemistry

2021L

Kod przedmiotu78S1-BZzECB
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówAminokwasy białkowe - kryteria podziału, funkcje, zasadnicze przemiany, hormony pochodne aminokwasów. Białka - struktury białek, właściwości i funkcje. Budowa, właściwości i nazewnictwo zasad purynowych i pirymidynowych, nukleozydów i nukleotydów. Kwasy nukleinowe DNA, RNA – budowa i właściwości. Rodzaje kwasów RNA. Replikacja DNA. Transkrypcja i modyfikacje potranskrypcyjne kwasów rybonukleinowych (RNA). Translacja kodu genetycznego. Regulacja ekspresji genów. Wtórne przekaźniki informacji wewnątrzkomórkowej. Mechanizm działania hormonów peptydowych i steroidowych. Ogólna charakterystyka węglowodanów, ich podział i reakcje charakterystyczne. Glikoliza i jej efekty energetyczne. Glukoneogeneza. Szlak pentozofosforanowy. Metabolizm glikogenu. Cykl Krebsa i jego powiązania z mitochondrialnym utlenianiem komórkowym. Mitochondrialny łańcuch oddechowy. Mechanizm fosforylacji oksydacyjnej. Fosforylacja substratowa. Lipidy: budowa, podział, właściwości fizykochemiczne. Utlenianie wyższych kwasów tłuszczowych i wydajność energetyczna. Biosynteza kwasów tłuszczowych i lipidów. ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Reakcje charakterystyczne dla aminokwasów. Budowa, właściwości i podstawowe przemiany aminokwasów. Właściwości fizykochemiczne białek. Kolorymetryczne oznaczanie zawartości białek całkowitego. Wykrywanie składników kwasów nukleinowych. Oznaczanie zawartości DNA i RNA. Replikacja, transkrypcja, translacja. Reakcje charakterystyczne dla cukrów. Oznaczanie zawartości cukrów redukujących w materiale biologicznym. Właściwości lipidów i ich składników. Właściwości nienasyconych kwasów tłuszczowych. Wykrywanie witamin kompleksu B. Wykrywanie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Kinetyka działania enzymów.,ĆWICZENIA:Seminaria tematyczne przygotowane przez studentów w formie prezentacji multimedialnych. Dyskusja dydaktyczna.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Minakowski W., Weidner S., Biochemia kręgowców , PWN, 2007 2) Malinowska A., Biochemia zwierząt, SGGW, 1997 3) Strzeżek J. Wołos A., Ćwiczenia z biochemii, UWM, 2006
Literatura uzupełniająca
UwagiRealizacja zajęć będzie przeprowadzona w siedzibie Uczelni w trybie stacjonarnym z zachowaniem aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego (ćwiczenia laboratoryjne i ćwiczenia) oraz w trybie zdalnym (wykłady). Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń i wykładów oraz obecność na nich.