Chów i hodowla zwierząt użytkowych

Raising and Breeding of Livestock

2022L

Kod przedmiotu78S1-CiHZU
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrzegląd ras oraz typów użytkowych wybranych gatunków zwierząt. Charakterystyka biologiczno - hodowlana zwierząt użytkowych. Stan i organizacja hodowli oraz doskonalenie zwierząt. Wybrane technologie produkcji zwierzęcej. Zasady rozrodu i wychowu oraz specyfika żywienia wybranych gatunków zwierząt.,ĆWICZENIA:Zasady BHP związane z hodowlą i użytkowaniem zwierząt. Specyfika żywienia różnych gatunków zwierząt. Biologia rodziny pszczelej. Organizacja rozrodu i odchowu u zwierząt. Organizacja wybranych technologii produkcji. Wybrane elementy z zakresu profilaktyki, oceny cech użytkowych i doskonalenia zwierząt. ,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:Charakterystyka pokroju i cech użytkowych wybranych ras zwierząt.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szczepański W., Czarniawska-Zając S., Milewski S, Hodowla i użytkowanie owiec, Przewodnik do ćwiczeń" , WM, Olsztyn,, 2001 2) Chrzanowski Sz., Łojek A., Oleksiak S. , Hodowla i użytkowanie koni. Tom 1. , SGGW, Warszawa, 2013 3) Łojek A., Łojek J, Hodowla i użytkowanie koni. Tom 2, SGGW, Warszawa, 2013 4) Kolstrung R., Silmanowicz P., Stachurska A. , Pielęgnacja i podkuwanie kopyt koni., PWRiL, Warszawa, 2004 5) Rekiel A, , hów świń w małym gospodarstwie, Multico Oficyna Wydawnicza, 1997 6) Wilde J, Prabucki J. , Hodowla pszczół, PWRiL, 2008 7) Ostrowska W., Gospodarka pasieczna, PWRiL, 1974
Literatura uzupełniająca
Uwagi