Etyczne aspekty hodowli i użytkowania zwierząt

Ethical Aspects of Animal Breeding and Management

2021Z

Kod przedmiotu78S1-EAHiUZ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówW trakcie realizacji zajęć przedstawiane są historyczne i współczesne koncepcje filozoficzne dotyczące zwierząt. Zwłaszcza dotyczące takich problemów jak: świadomość i percepcja zwierząt, moralna ocena bólu i krzywdy zwierząt, odpowiedzialność człowieka wobec zwierząt. Omawiane są etyczne, społeczne i prawne kwestie związane z hodowlą zwierząt. Analizie poddany zostaje współczesny fenomen psychologiczny i społeczny, jakim jest masowe rozpowszechnienie hodowli zwierząt towarzyszących. Akcent położony jest na dobroczynne aspekty kontaktu człowieka ze zwierzętami oraz sposoby ich wykorzystania psychoterapii, rehabilitacji i resocjalizacji.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Baratay E., 1) Baratay E., 2014, „Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii”, wyd. W Podwórku, 2) Griffin D. R., 2003, "Umysły zwierząt", wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 3) Mepham B., 2008r., "Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych", wyd. PWN, 4) Singer P., 2004r., "Wyzwolenie zwierząt", wyd. PIW., wyd. W Podwórku, 2014 2) Baratay E., „Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii”, wyd. W Podwórku, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi-