Filozofia

Philosophy

2021L

Kod przedmiotu78S1-FIL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówykład jest prezentacja najważniejszych koncepcji filozoficznych w kulturze europejskiej od starożytności po współczesność. W szczególności zostaną omówione koncepcje : Heraklita, Demokryta, Protagorasa, Prodikosa, Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Antystenesa i Diogenesa, Epikura, Seneki, Marka Aureliusza, Aureliusza Augustyna, Tomasza z Akwinu, Bacona, Kartezjusza, Pascala Spinozy, Kanta, Kegla, Schopenhauera, Nietzschego, Kierkegaarda, Bergsona, Schelera, Mouniera, Maritaina, Bubera, Heideggera, Sartre"a, Kotarbińskiego, Ingardena , Tischnera i Elzenberga.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Copleston F, Historia filozofii , t. t. 3, "PAX:, 1998, s. 608 2) Palacz R,, Klasycy filozfii polskiej, zachodnie Centrum Organizacji, 1999, s. 450
Literatura uzupełniająca
Uwagi