Genetyka zwierząt i metody hodowlane

Animal Genetics and Breeding Methods

2021Z

Kod przedmiotu78S1-GZiMH
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńMitoza, mejoza, gametogeneza. Dziedziczenie jednej pary cech. Typy dziedziczenia, terminologia, symbole i oznaczenia stosowane w genetyce. Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią, ograniczonych płcią i pozostających pod jej wpływem. Dziedziczenie wielu par cech niezależnych. Grupy sprzężeniowe genów. Allele wielokrotne. Geny letalne, semiletalne i subwitalne. Zastosowanie metod statystyki matematycznej do weryfikacji hipotez genetycznych. Pojęcie wartości użytkowej i hodowlanej. Heterozja. Kojarzenia krewniacze w hodowli zwierząt. Pojęcie pracy hodowlanej i programu hodowlanego ,
Opis wykładówodstawowe mechanizmy dziedziczenia cech. Chromosomy – kariotypy zwierząt gospodarskich. Mutacje chromosomowe, aberracje liczby i struktury chromosomów ludzi i zwierząt i ich fenotypowe efekty. Determinacja płci u ssaków i ptaków. Typy markerów genetycznych i ich wykorzystanie w kontroli pochodzenia. Pojęcie wartości hodowlanej i użytkowej. Ogólne zasady oceny wartości hodowlanej. Teoretyczne podstawy selekcji i doboru. Intensywność selekcji. Dobór jednorodny i jego metody. Metody doboru niejednorodnego. Krzyżowanie międzygatunkowe.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Charon K., Świtoński M., Genetyka i genomika zwierząt , PWN, Warszawa, 2012 2) Nowicki B., Kosowska B., Genetyka i podstawy hodowli zwierząt, PWRiL, W-wa, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi