Higiena i dobrostan zwierząt

Animal Hygiene and Welfare

2022L

Kod przedmiotu78S1-HIDZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówobrostan zwierząt i jego etyczne aspekty. Fizjologiczne, behawioralne i zdrowotne kryteria oceny dobrostanu. Biometeorologiczne klasyfikacje pogody w aspekcie wpływu na organizmy zwierząt. Znaczenie higieny w środowisku bytowania zwierząt. Zabiegi asenizacyjne i ich rodzaje.,ĆWICZENIA:Metody oceny dobrostanu zwierząt. Ocena warunków bytowania zwierząt - pomiary i analiza zoohigienicznych wskaźników dobrostanu. Zabiegi pielęgnacyjno-hodowlane na fermie zwierząt. Problem bezdomności i rola schronisk dla zwierząt. Metody praktycznej oceny wybranych czynników biometeorologicznych na organizmy zwierząt. Higiena pojenia zwierząt i ocena jakości wody.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kołacz R., Dobrzański Z., Higiena i dobrostan zwierząt , Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocałwiu, 2019 2) Kośla T., Higiena utrzymania zwierząt amatorskich, SGGW Warszawa, 2003 3) Roman A., Podstawy biometeorologii, UWP, Warszawa, 2011 4) Niżnikowski R. (red.), Hodowla, chów i użytkowanie owiec, Wieś Jutra, Warszawa, 2011 5) Wojtowski J. (red.), Hodowla, chów i użytkowanie kóz, UP Poznań, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi-