Historia wychowania i myśli pedagogicznej

History of Education and Pedagogical Thought

2021L

Kod przedmiotu78S1-HWiMP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówHistoria wychowania i myśli pedagogicznej jako nauka, jej przedmiot badań oraz miejsce w systemie nauk społecznych. Wychowanie u ludów pierwotnych; Kształtowanie się myśli pedagogicznej i oświaty w ustroju feudalnym- rozwój szkolnictwa kościelnego i powstanie uniwersytetów europejskich; Wpływ humanizmu i reformacji na rozwój myśli oraz praktyki pedagogicznej; Idee oświatowe epoki Oświecenia oraz dorobek Komisji Edukacji Narodowej; Prądy i kierunki w pedagogice przełomu XIX i XX w. - koncepcja Nowego Wychowania; Kierunki przemian w szkolnictwie i wychowaniu w Polsce po II wojnie światowej.,ĆWICZENIA:Podstawy europejskich tradycji edukacyjnych – modele wychowania oraz myśl pedagogiczna starożytnej Grecji i Rzymu; Szkolnictwo w wiekach średnich; Zachodnioeuropejska i polska myśl edukacyjna doby Odrodzenia, Reformacji, Kontrreformacji; Nowożytna myśl pedagogiczna w Europie w XVII i XVIIIw.; Szkolnictwo i pedagogika polskiego Oświecenia; Oświata i szkolnictwo na ziemiach polskich pod zaborami; Kierunki reform oświatowych w Polsce w XX i XXI w. /Kwerenda archiwalna
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kurdybacha Ł., "Historia wychowania" , t. 1 i 2, PWN, 1967 2) Wroczyński R., "Dzieje oświaty polskiej do roku 1795", t. 1 i 2, Żak, 1996 3) Litak S., "Historia wychowania. Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej",, WAM, 2010 4) Wołoszyn S. , "Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej", t. 1 i 2, Strzelec, 1995 5) Kot S., Historia wychowania, t. 1 i 2, Żak, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi.