Metody terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Therapy Methods for Persons with Multiple Disabilities

2023L

Kod przedmiotu78S1-MTOzNSp
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń1. Podstawowe pojęcia: niepełnosprawność sprzężona, złożona, wielozakresowa; wieloraka, wieloobjawowa, współobecna, głuchoślepota, surdotyflopedagogika, osoba głuchoniewidoma, głuchoniewidome dziecko. 2. Przyczyny uszkodzeń sprzężonych oraz głuchoślepoty. 3. Wpływ uszkodzeń wielozakresowych na rozwój dziecka. 4. Następstwa niepełnosprawności sprzężonych. 5. Zjawisko kompensacji niepełnosprawności. 6. Rehabilitacja dzieci, młodzieży, osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną oraz głuchoniewidomych. 7. Znaczenie wczesnego rozpoznania i wczesnej stymulacji rozwojowej. Nauka orientacji przestrzennej, poruszania się, komunikacji, czynności codziennych. 9. Poradnictwo surdotyflopedagogiczne. 10. Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną w środowisku rodzinnym, lokalnym oraz innych kręgach społecznych.
Opis wykładówBrak wykładów.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zaorska Marzenna , Niepełnosprawność sprzężona – wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej, UWM, Olsztyn , 2015 2) Zaorska Marzenna , Głuchoniewidomi w Polsce – specjalna pomoc, edukacja i rehabilitacja, UWM, Olsztyn , 2002 3) Zaorska Marzenna , Wiodące koncepcje w edukacji i rehabilitacji głuchoniewidomych dzieci, Kastalia, Olsztyn , 2002 4) Zaorska Marzenna , Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniewidomych w Polsce i Rosji (rozwój i stan obecny), UMK, Toruń , 2010 5) Zaorska Marzenna , Osoba z zespołem wad wrodzonych i jej rozwój – problemy psychopedagogiczne. Studium wybranych zespołów i przypadków, Akapit, Toruń , 2011
Literatura uzupełniająca
UwagiBardziej szczegółowo będą omawiane zagadnienia specyfiki rozwoju osób z niepełnosprawnością sprzężoną.