Organizacja i zarządzanie

Organization and Management

2021L

Kod przedmiotu78S1-OiZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówIstota zarządzania. Pojęcie organizacji, jej cech oraz elementów. Istota planowania. Rodzaje planów. Warunki poprawnego formułowania planów. Pojęcie i rodzaje struktur. Motywowanie pracowników. Władza i źródła władzy. Przywódca a kierownik. Style kierowania. Podejmowanie decyzji kierowniczych. Kontrola w organizacji.,ĆWICZENIA:Organizacja - sprawność i skuteczność. Planowanie w organizacji. Budowanie struktury organizacyjnej firmy. Metody i narzędzia motywowania pracowników. Przywództwo i style kierowania. Techniki podejmowania decyzji. Kontrolowanie w organizacji
Cel kształceniaPrzekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania organizacją. Rozwinięcie zdolności rozwiązywania zróżnicowania problemów z tym związanych oraz umiejętności zastosowania odpowiednich metod i technik organizatorskich. Rozwinięcie umiejętności pracy w grupie oraz kierowania zespołem ludzi i przyjmowania w nim róznych postaw.
Literatura podstawowa1) Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, 2010 2) Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie Teoria i praktyka, PWN, 2008
Literatura uzupełniająca1) Mikołajczk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWE, 2002 2) K. Radecka-Romaniuk, Fuzje i przejęcia jako strategie przedsiębiorstw w przemyśle mleczarskim w Polsce, UWM Olsztyn, 2021 3) K. Romaniuk, Społeczne uwarunkowania koopetycji przedsiębiorstw, UWM Olsztyn, 2013
Uwagibrak