Pedagogika ogólna

General Pedagogy

2021Z

Kod przedmiotu78S1-PEDO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówedagogika jako nauka - geneza, przedmiot badań, cele, zadania i funkcje pedagogiki. Wkład I. Kanta i J.F. Herbarta w powstanie pedagogiki jako nauki. Ewolucja tożsamości pedagogiki - etapy rozwoju refleksji pedagogicznej. Pedagogika w systemie nauk oraz nauki współpracujące z pedagogiką. Psychologizm i socjologizm pedagogiczny. Procesy składowe edukacji - potrzeba całościowego ujęcia edukacji. Poszukiwanie nowych strategii oświatowych - nowatorskie nurty edukacyjne. Szkoła wspomagająca rozwój - w kierunku szkoły jako organizacji uczącej się. Globalizacja i jej konsekwencje dla edukacji. Proces badawczy w pedagogice współczesnej - metody badań pedagogicznych.,ĆWICZENIA:Podstawowe pojęcia pedagogiki – wychowanie, edukacja, nauczanie, uczenie się, kształcenie, środowisko, kultura. Wychowanie a socjalizacja. Konstruowanie tożsamości w warunkach cyfrowych i kulturowych przemian. Przesunięcie zainteresowań pedagogiki z nauczania na uczenie się. Wskazania dla uczenie się w raporcie Komisji J. Delors’a: Learning: the treasure within; Uczenie się nasz ukryty skarb. Aksjologiczne aspekty wychowania moralnego - wartości i ich rola w życiu i wychowaniu. Rozwój jednostki jako cel wychowania. Ideologie wychowania a koncepcje rozwoju dziecka. Funkcje, cechy i granice wychowania. Konwencja praw dziecka. Aporie pedagogiczne i ich konsekwencje edukacyjne - przymus a swoboda w wychowaniu, wychowanie a manipulacja. Wychowanie emancypacyjne. Podstawowe środowiska wychowawcze człowieka (rodzina i grupa rówieśnicza) - zakres wpływów. Zdrowie jako kategoria pedagogiczna - edukacyjne i terapeutyczne wymiary praktyk działania pedagogicznego. Trudności wychowawcze tkwiące w dysharmonii rozwoju człowieka lub warunkowane środowiskowo. Nauczyciel jako ogniwo łączące szkołę ze środowiskiem. Pedagogiczne aspekty pracy z wychowankiem i jego rodziną w rozwiązywaniu zadań wychowawczych.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu pedagogiki jako dyscypliny naukowej, jej związkach z innymi naukami oraz ze współczesnymi dyskursami i wyzwaniami pedagogicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem edukacyjnych, społecznych i terapeutycznych wymiarów działań pedagogicznych. Scharakteryzowanie podstawowych środowisk wychowawczych człowieka oraz ukazanie zakresu ich wpływu na kształtowanie i rozwój osobowości jednostki.
Literatura podstawowa1) Hejnicka–Bezwińska T.:, Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym., Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2015 2) Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.):, Pedagogika. Podręcznik akademicki., Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2003 3) Kunowski S.:, Podstawy współczesnej pedagogiki., Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa, 1993 4) Jaworska T., Leppert R., (red.):, Wprowadzenie do pedagogiki - wybór tekstów., Wydawnictwo Impuls, Kraków , 1998 5) Malewski M.:, Od nauczania do uczenia się., Wydawnictwo Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 2010 6) Ciechaniewicz W., (red.):, Pedagogika., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2008 7) Woynarowska B.:, Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki., PWN, Warszawa, 2012 8) Śliwerski B., (red.):, Pedagogika. , t. 1-4, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk, 2006, 2010 9) Gnitecki J.:, Zarys pedagogiki ogólnej., Wydawnictwo Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, 1999 10) Pilch T., Lepalczyk I.:, Pedagogika społeczna,, Wydawnictwo Żak, Warszawa, 1995
Literatura uzupełniająca1) Hejnicka-Bezwińska T.:, Pedagogika ogólna, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008. 2) Rutkowiak J.:, Odmiany myślenia o edukacji, Wydawnictwo Impuls, Kraków, 1995. 3) Rodziewicz-Gruhn J., Pyzik M.:, Problemy rozwoju zdrowia, edukacji prozdrowotnej i ekologicznej, Wydawnictwo WSP, Częstochowa, 1996. 4) Woynarowska B. (red.):, Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, Wydawnictwo KOWEZ, Warszawa, 2001. 5) Demel M.:, Pedagogika zdrowia, Wydawnictwo WSiP, Warszawa, 1980. 6) Dudzikowa M., Czerepaniak-Walczak M.:, Wychowanie. Pojęcia-Procesy-Konteksty., Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk, 2007
UwagiBrak