Przedmioty kierunkowe do wyboru - MODUŁ I

2023Z

Kod przedmiotu78S1-PKWMI16
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi