Pierwsza pomoc przedmedyczna

Premedical First Aid

2021Z

Kod przedmiotu78S1-PPP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrawne podstawy udzielania pierwszej pomocy. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej - łańcuch ratunkowy; Wypadki - ogólne zasady postępowania na miejscu zdarzenia. Badanie urazowe poszkodowanego, przekazanie informacji o poszkodowanym. Ogólne zasady postępowania z nieprzytomnym poszkodowanym. . Ostre zespoły wieńcowe. Wytyczne dotyczące użycia AED,ĆWICZENIA:Postępowanie z nieprzytomnym, podstawowe zabiegi ratujące życie – BLS. Zasady bezpiecznego użycia AED. Podstawowy skład apteczki; Różnicowanie krwawień – sposoby tamowania w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej; Postępowanie w obrażeniach głowy , kl. piersiowej, j. brzusznej. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w złamaniach i obrażeniach kości długich i stawów oraz w urazach kręgosłupa. Technika zaopatrywania ran. Udar cieplny – postępowanie w ramach pierwszej pomocy medycznej; Wstrząs . Postępowanie z ciałem obcym w organizmie w ramach pierwszej pomocy. Postępowanie w oparzeniach i odmrożeniach. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u tonących. Pierwsza pomoc w zatruciach.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Polska Rada Resucytacji, . Wytyczne resuscytacji 2015, Polska Rada Resucytacji, 2015 2) Andres J, Pierwsza pomoc i resuscytacja krażeniowo-oddechowa.Podręcznik dla studentów, Wyd. Polska Rada Resuscytacji, 2011 3) Buchwelder M.,Buchwelder A. , Podręcznik pierwszej pomocy., PZWL, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi