Psychologia rozwoju człowieka

Psychology of Human Development

2021L

Kod przedmiotu78S1-PRC
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówW ramach wykładów przekazana zostanie wiedza na temat podstawowych pojęć związanych z rozwojem człowieka i kształtowaniem się jego osobowości oraz wybrane zagadnienia związane z rozwojem poznawczym, emocjonalnym, społecznym i osobowym: (1) rozwój myślenia i rozumienia w ujęciu poznawczo rozwojowym i psychometrycznym, (2) rozwój emocjonalny i uzyskiwanie dojrzałości emocjonalnej w cyklu życia, (3) rozwój przywiązania jako fundamentu dla kształtowania się tożsamości i budowania relacji społecznych, (4) osobowość w ujęciu psychodynamicznym, behawioralnym i społeczno-poznawczym oraz jej rozwój w cyklu życia (5) klasyczne i współczesne ujęcia tożsamości (kategorialna, narracyjna, dialogowa) (6) rozwój tożsamości w relacji z obiektem, (7) rozwój społeczny - inteligencja społeczna a kształtowanie kompetencji społecznych, (8) zachowania prospołeczne, altruizm i agresja,ĆWICZENIA:W trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się szczegółowo z wybranymi zagadnieniami rozwoju. Będą też mogli przeanalizować zaburzenia rozwojowe, które mogą stać się przyczyną problemów wychowawczych zarówno w szkole jak i w rodzinie. Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia kształtowania się tożsamości indywidualnej i społecznej jako czynnika rozwoju dojrzałej osobowości. Przedmiotem pracy będą materiały w formie studiów przypadku: (1) specyficzne trudności w uczeniu się, (2) inteligencja i zaburzenia jej rozwoju, (3) specyficzne wzorce problemów w rozwoju emocjonalnym - nadpobudliwość psychoruchowa i zahamowanie emocjonalne, (4) specyficzne wzorce w kształtowaniu się tożsamości - autonomia a osobowość symbiotyczna, (5) okres dojrzewania jako krytyczny dla rozwoju tożsamości
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Brzezińska A. (red), Psychologiczne portrety człowieka, GWP, 2005, s. 67-94 2) Brzezińska A. (red), Psychologiczne portrety człowieka, GWP, 2005, s. 345-422 3) Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A, Psychologia dziecka, WSiP, 1995, s. 267-309 4) Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A, Psychologia dziecka, WSiP, 1995, s. 355-375 5) Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A, Psychologia dziecka, WSiP, 1995, s. 479-511 6) Strelau, J., Doliński, D. (red), Psychologia, t. 2, GWP, 2008, s. 182-185 7) Strelau, J., Doliński, D. (red), Psychologia, t. 2, GWP, 2008, s. 230-235 8) Strelau, J., Doliński, D. (red), Psychologia, t. 2, GWP, 2008, s. 262-290 9) Ziemska, M., Rodzina a osobowość rozdział 3 , Wiedza Powszechna, 1975
Literatura uzupełniająca
Uwagi