Pracownia szkolenia zawodowego

Vocational training

2022L

Kod przedmiotu78S1-PSZ16
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jan Miciński (red), Przewodnik metodyczny do praktyk na kierunku zootechnika i makrokierunku bioinżynieria produkcji żywności, t. I, UWM w Olsztynie, 2010, s. 1-76
Literatura uzupełniająca
Uwagi