Pojęcia i systemy pedagogiczne

Pedagogical Concepts and Systems

2021Z

Kod przedmiotu78S1-PiSP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówdukacja jako przedmiot badań pedagogiki. Wielość dróg poznawczych pedagoga. Pulsujące kategorie jako wyznaczniki mapy odmian myślenia o edukacji. Klasyfikacja i charakterystyka najważniejszych współczesnych systemów i kierunków pedagogicznych - założenia i główni przedstawiciele. Pedagogika pragmatyczna - istota, założenia i znaczenie orientacji pragmatycznej dla edukacji i szkoły. Pedagogika kultury i orientacje pedagogiczne o rodowodzie kulturowym. Pedagogika emancypacyjna - istota, założenia, jej znaczenie i skutki dla edukacji. Pedagogika nieautorytarna - jako wychowanie bez porażek. Pedagogika społeczno-personalistyczna, a koncepcja osoby ludzkiej i życia społecznego. Pedagogika personalno-egzystencjalna - egzystencjalne kategorie pedagogiczne. Pedagogika Janusza Korczaka - "Prawo dziecka do szacunku" jako podstawowe założenie i idea przewodnia. Pedagogika radykalnego humanizmu - koncepcja człowieka i idea wychowania. Pedagogika postmodernistyczna - podstawowe założenia postmodernizmu. Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawami wiedzy pedagogicznej oraz genezą i rozwojem współczesnych teorii i nurtów wychowania. Poznanie i analiza najważniejszych współczesnych prądów i kierunków pedagogicznych, niezbędnych do poszerzonej analizy problemów i zjawisk edukacyjnych. Kształtowanie podstaw wiedzy w zakresie merytorycznego i pragmatycznego postrzegania pedagogiki jako dyscypliny naukowej, w tym umiejętność zastosowania wiedzy pedagogicznej do percepcji otoczenia społecznego oraz interpretacji edukacyjnych wpływów kierowanych na ludzi przez różne środowiska, takie jak szkoła, rodzina, kultura itp. Uświadomienie potrzeby uczenia się przez całe życie w społeczeństwie wiedzy. Zrozumienie znaczenia etyki w zawodzie pedagoga oraz ukształtowanie postawy szacunku do pracy innych ludzi, a także refleksyjnego stosunku do własnej pracy pedagoga - terapeuty.
Literatura podstawowa1) Kwieciński Z., Śliwerski B., (red)., Pedagogika. Podręcznik akademicki,, t. 1-2, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2003 2) Śliwerski B.,, Współczesne teorie i nurty wychowania, , Wydawnictwo Impuls, Kraków, 2004 3) Szkudlarek T., Śliwerski B.,, Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki., Wydawnictwo Impuls, Kraków, 2010 4) Rutkowiak J.,, Odmiany myślenia o edukacji., Wydawnictwo Impuls, Kraków, 1995 5) Hejnicka-Bezwińska T.,, Pedagogika ogólna., Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008 6) Dudzikowa M., Czerepaniak-Walczak M.,, Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty., t. 1-5, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk, 2007 7) Gajda J.,, Pedagogika kultury w zarysie. , Wydawnictwo Impuls, Kraków, 2006 8) Czerepaniak-Walczak M.,, Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2006
Literatura uzupełniająca1) Gutek G., Filozofia dla pedagogów., Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk, 2007. 2) Szołtysek A. E., Filozofia edukacji. Kształtowanie umysłu., Wydawnictwo Impuls, Kraków, 2013. 3) Kupisiewicz Cz., Z dziejów teorii i praktyki wychowania., Wydawnictwo Impuls, Kraków, 2012. 4) Nowak M., Teorie i koncepcje wychawania., Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008. 5) Jankowski D., Pedagogika kultury. Studia i koncepcje., Wydawnictwo Impuls, Kraków, 2010. 6) Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa., Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010.
UwagiBrak