Zwierzęta w historii i kulturze

Animals in History and Culture

2021Z

Kod przedmiotu78S1-ZwHiK
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówOmówione zostaną przesłanki i proces udomowienia ważniejszych gatunków zwierząt, a także skutki tego zjawiska dla człowieka i rozwoju jego kultury materialnej i duchowej. Wskazana zostanie rola zwierząt jako narzędzia postępu. Przedstawione zostaną treści dotyczące znaczenia zwierząt dla kultury i sztuki w różnych epokach historycznych. Omówione będą przestawienia zwierząt w sztuce, heraldyce, geografii, symbolice religijnej, kulturze masowej a także w motywach ludowych. Przedstawione zostaną zmiany postrzegania zwierząt w historii ludzkości (upadek antopocentryzmu). Ponadto omówiona będzie rola zwierząt w życiu współczesnego człowieka.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z rolą oraz wpływem kontaktów człowieka ze zwierzętami na rozwój społeczeństwa, kultury materialnej i duchowej oraz na postępu ludzkości. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na rolę zwierząt towarzyszących i gospodarskich.
Literatura podstawowa1) Kreyser K. , Zwierzęta gospodarskie w traktatach agrarnych pisarzy rzymskich I wieku cesarstwa, SGGW Warszawa, 1996 2) Kobielus S., Bestiarium chrześcijańskie, PAX Warszawa, 2002 3) Kopaliński W., Słownik symboli, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa, 2001 4) Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa, 2003 5) Margul T., Zwierzę w kulcie i micie, UMCS Lublin, 1996 6) Parandowski J. , Mitologia Greków i Rzymian, Wydawnictwo Poznańskie Poznań, 1987 7) Cooper J.C., Zwierzęta symboliczne i mityczne, REBIS, Dom Wydawniczy Sp. z o.o, Poznań, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi