Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym, pokrewnym kierunku studiów. Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc. Najważniejsze kompetencje, których oczekuje się od kandydata to: znajomość mechanizmów podstawowych procesów zachodzących w organizmie człowieka i zwierzęcia, istotnych z punktu widzenia aktywności zawodowej, związanej ze studiowanym kierunkiem studiów; wiedza na temat rozwoju człowieka w ujęciu biomedycznym, psychologicznym i społecznym oraz o rodzajach i przyczynach jego zaburzeń, a także ich wpływie na funkcjonowanie człowieka i jego reakcje w kontaktach ze zwierzętami; wiedza o typowych metodach edukacji, wychowania i terapii ludzi oraz ich wspomagania zajęciami z udziałem zwierząt; umiejętność prawidłowej identyfikacji zachowania i potrzeb zwierząt oraz ograniczeń i zagrożeń związanych z ich użytkowaniem; umiejętność podejmowania działań związanych z pozyskiwaniem oraz przygotowaniem zwierząt do określonych zadań.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 266 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych na Uniwersytecie. Studia drugiego stopnia na kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil praktyczny.
  Kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, dziedziny nauk rolniczych, dyscypliny naukowej zootechnika; obszaru wiedzy nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscypliny naukowej pedagogika; obszaru wiedzy nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny naukowej: filozofia; obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, dziedziny nauk medycznych, dyscypliny naukowej biologia medyczna; dyscyplina naukowa wiodąca: zootechnika.
  Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 120. Całkowita liczba godzin dydaktycznych wynosi co najmniej 1309.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:
  Absolwent posiada pogłębioną wiedzę z zakresu planowania i realizacji działań (zajęć) z udziałem zwierząt i/lub na ich temat, dostosowanych do potrzeb osób w nich uczestniczących. Potrafi prawidłowo identyfikować zachowania i potrzeby zwierząt oraz ograniczenia i zagrożenia związane z ich użytkowaniem. Prawidłowo rozpoznaje i wykorzystuje naturalne predyspozycje zwierząt do użytkowania w rekreacji, edukacji i terapii. W zaawansowanym stopniu podejmuje działania związane z pozyskiwaniem (hodowla, chów) oraz przygotowaniem (wybór, szkolenie) zwierząt do określonych zadań. Potrafi wyszukiwać, krytycznie analizować, twórczo przetwarzać i wykorzystywać różne formy informacji w procesie doskonalenia umiejętności zawodowych w zakresie użytkowania zwierząt w rekreacji, edukacji i terapii. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów zawodowych. Definiuje znaczenie zawodowej i etycznej odpowiedzialności za dobrostan zwierząt użytkowanych w celach rekreacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych. Zna zasady organizacji i zarządzania ośrodkami zajmującymi się prowadzeniem działań rekreacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych z udziałem zwierząt. Dąży do ciągłego podnoszenia kwalifikacji, umożliwiających aktywne uczestniczenie w życiu gospodarczym i społecznym. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praw własności intelektualnej.
  Do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wymagane jest osiągnięcie wszystkich poniższych efektów kształcenia.
  W kategorii wiedza, absolwent zna i rozumie
  1. w pogłębionym stopniu metodologię badań oraz podstawowe teorie w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów.
  2. w pogłębionym stopniu rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożenia.
  3. w pogłębionym stopniu stan i kompleksowe działanie czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
  4. w pogłębionym stopniu zasady utrzymania urządzeń, obiektów, systemów technicznych i technologii typowych dla obszarów rolniczych, leśnych i przetwórstwa rolno-spożywczego, w zakresie danego kierunku studiów
  5. aktualny kierunek rozwoju teoretycznych podstaw nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie właściwym dla programu kształcenia
  6. uwarunkowania etyczne i prawne związane z działalnością naukową, dydaktyczną oraz wdrożeniową
  7. zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
  8. zasady analizy procesów psychospołecznych ważnych dla zdrowia i jego ochrony lub kultury fizycznej oraz stylu życia i wybranych modeli zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka, w zakresie właściwym dla programu kształcenia.
  W kategorii umiejętności, absolwent potrafi:
  1. stosować zaawansowane techniki, narzędzia badawcze i technologie w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów
  2. samodzielnie planować i przeprowadzać eksperymenty i pomiary, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
  3. samodzielnie i wszechstronnie analizować problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych, a także stosować specjalistyczne techniki zgodne z kierunkiem studiów i je optymalizować, dostosowując je do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
  4. w zaawansowanym stopniu realizować zajęcia rekreacyjne, zdrowotne, sportowe lub z zakresu estetyki zachowań ruchowych w pracy z różnymi grupami społecznymi i kierować takimi zajęciami
  5. identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i procesy społeczne oraz relacje między nimi z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów.
  6. wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: - właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
  7. pełnić rolę przywódczą w zespole realizującym zadania zawodowe, jak również współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych.
  8. komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, prowadzić debatę, posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii
  9. kierować pracą zespołu
  10. samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.
  W kategorii kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:
  1. krytycznej oceny odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.
  2. wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
  3. odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad.
  4. demonstrowania postawy promującej zdrowie i aktywność fizyczną.
  PRAKTYKI
  Studenci zobowiązani są do odbycia praktyki w wymiarze godzin 480/20 pkt. ECTS. Celem praktyki jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności praktycznych zdobytych w trakcie zajęć dydaktycznych. Szczegółowe cele praktyki obejmują: poszerzenie wiedzy z zakresu studiowanego kierunku, poznanie mechanizmów funkcjonowania podmiotów i instytucji użytkujących zwierzęta w celach rekreacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych, rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, przygotowanie do samodzielnej pracy i ukształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadania, nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy, identyfikacja z zawodem. Ćwiczenia praktyczne będą odbywały się w miejscu realizowanej praktyki. Będą dotyczyły analizy uwarunkowań środowiskowych mających na celu optymalizację procesów związanych z użytkowaniem zwierząt w rekreacji, edukacji i terapii. Podczas praktyki studenci poznają w pogłębionym zakresie zasady funkcjonowania instytucji, przedsiębiorstw, podmiotów oraz innych struktur funkcjonujących w zakresie użytkowania zwierząt w celach rekreacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych. Elementem praktyki może być zebranie materiału empirycznego do pracy dyplomowej. Program praktyki jest związany z programem kształcenia na studiach II stopnia. Miejscem odbywania praktyki mogą być gospodarstwa hodowlane, lecznice, schroniska, placówki szkoleń zwierząt (zajmujące się behawioryzmem), a także laboratoria zwierzęce Wydziału Bioinżynierii Zwierząt.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy w: placówkach /ośrodkach rekreacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych uwzględniających w swojej działalności zajęcia prowadzone z udziałem zwierząt i/lub na ich temat, podmiotach gospodarczych utworzonych z własnej inicjatywy prowadzących działalność z wykorzystaniem kwalifikacji zdobytych w ramach kierunku, gospodarstwach agroturystycznych i agroturystyczno-edukacyjnych, instytucjach związanych z działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie hodowli, utrzymania, żywienia i szkolenia zwierząt, firmach usługowo-produkcyjnych zajmujących się produkcją oraz dystrybucją karmy, paszy, dodatków paszowych i akcesoriów dla zwierząt wykorzystywanych w celach rekreacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych, instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony zwierząt, związkach hodowców zwierząt, ogrodach zoologicznych, schroniskach i hotelach dla zwierząt, organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, jednostkach naukowo-badawczych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Psychologia zdrowia
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Retoryka i erystyka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
III - Kierunkowe
Dobrostan w hodowli i użytkowaniu zwierząt
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Ekonomiczno - organizacyjne uwarunkowania użytkowania zwierząt
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia projektowe
Wykład
20
10
15
Moduł A i B
6
Pracownia doskonalenia zawodowego
0,5
ZAL
Ćwiczenia
10
Profilaktyka pogryzień
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Wybrane zagadnienia z chowu i hodowli zwierząt
2,5
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia projektowe
Wykład
26
4
15
VI - Praktyka
Praktyka
7
ZAL-O
Praktyki
160
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zkresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie z zakresu ochrony zwierząt*
0
ZAL
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
14
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Filozoficzno-etyczne aspekty relacji człowiek-zwierzę
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Metody badań na zwierzętach
2
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia komputerowe
Ćwiczenia
Wykład
6
14
10
Psychofizjologia człowieka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Wspieranie zdolności wysiłkowych człowieka
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
III - Kierunkowe
Chów i hodowla amatorska ssaków egzotycznych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Genetyka behawioralna zwierząt
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Moduł C i D
4
Podstawy chorób zakaźnych i inwazyjnych zwierząt
2
ZAL-O
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
14
6
10
Podstawy psychoterapii
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Rozród psów i kotów
1,5
ZAL-O
BRAK
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
14
6
10
VI - Praktyka
Praktyka
7
ZAL-O
Praktyki
160
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język migowy 1
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
30
III - Kierunkowe
Animator zajęć ze zwierzętami
2
Fizjoterapia zwierząt biorących udział w rekreacji, edukacji i terapii
2
Moduł I
4
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
7
ZAL
Pracownia magisterska
0
Seminarium magisterskie 1
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
45
Wzbogacanie środowiska życia zwierząt
3
ZAL-O
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
14
16
15
Żywienie koni
1,5
Żywienie psów i kotów
1,5
VI - Praktyka
Praktyka
6
ZAL-O
Praktyki
160
SUMA
30,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język migowy 2
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
30
Przedmiot do wyboru z zakresu nauk humanistyczno-społecznych
2
II - Podstawowe
Profilaktyka zdrowotna zwierząt
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
20
10
III - Kierunkowe
Alpakoterapia i felinoterapia
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia projektowe
Wykład
4
11
15
Moduł II
3
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
13
ZAL
Pracownia magisterska
0
Seminarium magisterskie 2
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
45
Szczegółowe zasady żywienia drobnych gatunków ssaków utrzymywanych w hodowlach amatorskich
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Zwierzęta w gospodarstwach agroturystycznych i ich otoczeniu
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
17
3
10
SUMA
29,5