Dobrostan w hodowli i użytkowaniu zwierząt

Well-being in animal husbandry

2021Z

Kod przedmiotu78S2-DHUZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówobrostan i jego wpływ na użytkowanie i zdrowie zwierząt. Behawior i potrzeby zwierząt, a ich dobrostan. Różne systemy utrzymania zwierząt i ich wpływ na dobrostan.,ĆWICZENIA:Dobrostan w różnych formach użytkowania zwierząt. Transport zwierząt a ich dobrostan. Zachowania stereotypowe.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krebs J.R., Davies N.B., Wprowadzenie do ekologii behawioralnej., PWN, Warszawa, 2001 2) Kaleta T., Zachowanie się zwierząt. Zarys problematyki., SGGW, Warszawa, 2003 3) Kołacz R., Dobrzański Z., Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich., UP, Wrocław, 2006 4) Borzymowska B., Mowa ciała., Astrum Wrocław, 1995 5) Dethier V.G., Stellar E., Zachowanie się zwierząt., PWN, Warszawa, 1966 6) Nowicki B., Zachowanie się zwierząt gospodarskich., PWRiL, Warszawa, 1978 7) Manning A., Wstęp do etologii zwierząt., PWN, Warszawa, 1976 8) Blendinger W., Wstęp do psychologii konia., Zakład Treningowy Koni, Zbrosławice, 1984
Literatura uzupełniająca
Uwagi