Ekonomiczno - organizacyjne uwarunkowania użytkowania zwierząt

Economic and administrative aspects of animal use

2021Z

Kod przedmiotu78S2-EOR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówolnictwo jako dział gospodarki narodowej. Formy organizacyjne gospodarki rolnej. Ekonomiczne i przyrodnicze środowisko gospodarstwa rolniczego oraz jego związki z otoczeniem. Charakterystyka czynników produkcji w rolnictwie. Gospodarstwo rolnicze i jego struktura – działy, gałęzie, działalności. Kategorie produkcji i kosztów oraz wyniki gospodarcze. Zasady i metody analizy gospodarstw rolniczych (analiza produkcji roślinnej, zwierzęcej). Kalkulacje w rolnictwie (kalkulacje kosztów, nadwyżek bezpośrednich, opłacalności intensyfikacji produkcji). Uproszczenie i koncentracja produkcji, specjalizacja gospodarstw i jej efektywność. Planowanie w przedsiębiorstwach rolniczych (rodzaje i funkcje planów). Elementy marketingu mix i ich znaczenie w gospodarce konkurencyjnej oraz prowadzeniu działalności gospodarczej. Planowanie rozwoju gospodarstwa- biznesplan. Zasady funkcjonowania zagród edukacyjnych. Rynki hurtowe i giełdy towarowe. Sposób szacowania szkód łowieckich i wyliczania wysokości odszkodowania.,ĆWICZENIA PROJEKTOWE:Projekt gospodarczego urządzenia gospodarstwa edukacyjnego oraz opracowanie biznesplanu rozwoju zagrody edukacyjnej, terapeutycznej lub rekreacyjnej. Analiza podstawowych elementów marketingu mix: produkt, cena, reklama i promocja oraz dystrybucja oraz opracowanie projektu sprzedaży towaru lub usługi w gospodarstwie edukacyjnym, rekreacyjnym lub terapeutycznym (plakat).,ĆWICZENIA:Analiza potencjału produkcyjnego gospodarstw, potencjalne warunki gospodarowania (powierzchnia ogólna gospodarstwa, ocena jakości ziemi, waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej). Planowanie operacyjne w gospodarstwie rolnym - plan roczny (planowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej, przepływy pieniężne, rachunek wyników i bilans gospodarstwa). Organizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej (bilans gruntów, kompleksy glebowe, obrót stada, żywienie zwierząt, bilans robocizny i siły pociągowej). Rachunek ekonomiczny w rolnictwie. Analiza szacowania szkód łowieckich.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Klepacki Bogdan, Ekonomika i organizacja rolnictwa, SGGW, Warszawa, 1998, s. 184 2) Fereniec Jan, Ekonomika i organizacja rolnictwa, ART, Olsztyn, 1999, s. 496 3) Kisiel Roman, Ekonomika produkcji rolniczej, UWMw Olsztynie, 1999, s. 278
Literatura uzupełniająca
Uwagi