Filozoficzno-etyczne aspekty relacji człowiek-zwierzę

Philosophic and ethical aspects of man-animal relations

2021L

Kod przedmiotu78S2-FEA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówpór o status ontyczny zwierząt. Spór o miejsce zwierząt w porządku moralnym. Podstawy moralnych zobowiązań człowieka w stosunku do świata zwierzęcego.,ĆWICZENIA:Analiza wybranych ludzkich zachowań względem zwierząt w aspekcie ich oceny moralnej (np. etyczne aspekty uboju rytualnego, etyczne aspekty myślistwa, zwierzęta w badaniach naukowych, rytuały kulturowe z udziałem zwierząt, wykorzystywania zwierząt dla potrzeb turystyki i rozrywki)
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ślipko T., Bioetyka. Najważniejsze problemy, Petrus, 2012 2) Francuz G., Strategie przypisywania statusu moralnego istotom żywym, Uniwersytet Opolski, 2011 3) Gardocka T., Gruszczyńska A. (red.), Status zwierzęcia: zagadnienia filozoficzne i prawne, Adam Marszałek, 2012 4) Probucka D., Filozoficzne podstawy idei praw zwierząt, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2013 5) Lejman J., Filozoficzne źródła naszego stosunku do zwierząt. O aksjologicznym statusie zwierząt i ludzi. Wyzwanie dla filozofów, t. nr 2, czasopismo "Ethos", 2013, s. 67-95 6) Malchrowicz E., Czy zwierzęta muszą być atrakcją turystyczną?, http://post-turysta.pl/artykul/czy-zwierzeta-musza-byc-atrakcja-turystyczna, post-turysta, 2013 7) Zarosa U., Status moralny zwierząt, PWN, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi