Język migowy 1

Sign language 1

2022Z

Kod przedmiotu78S2-JEZM1
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:- Znaki migowe z wariantami. - Wykorzystanie znaków manualnych i znaków niemanualnych. Gramatyka w języku migowym - wizualno przestrzenny charakter (stosowanie czasowników kierunkowych, obiektowych, procesowych i przestrzennych, klasyfikatory przestrzenne, czas przeszły, czas przyszły, czas teraźniejszy, struktura zdań migowych, gramatyka twarzy).
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czajkowska-Kisil M., Klimczewska A. , Rola języka migowego w kształtowaniu tożsamości Głuchych w Polsce, Łódź: Polski Związek Głuchych., 2007 2) Olivier Sacks , Zobaczyć głos. Podróż do świata ciszy., Zysk i S-ka., 11998 3) Harlan Lane , Maska dobroczynności. Deprecjacja społeczności głuchych. , WSiP, 1996 4) Tomaszewski, P, ). Polski Język Migowy - mity i fakty., t. 6, poradnik językowy, 2004, s. 59 5) Tomaszewski P. , Dialog versus monolog: Jak podtrzymywać kontakt wzrokowy z dzieckiem głuchym?, t. 3, Kwartalnik pedagogiczny, 2006, s. 43 6) Tomaszewski P. , Podstawowe dane lingwistyczne i socjolingwistyczne na temat naturalnego języka migowego, t. 2, Studia nad Językiem Migowym, 2007, s. 5 7) Carty B. , The development of Deaf identity. W: C. Erting, R. Johnson, D.L. Smith, Bruce D. Snider (red.) The Deaf Way: Perspectivrs from the international conference on Deaf culture. , Gallaudet University Press., 1994 8) Ladd P. , Deaf culture: Finding it and nurturing it. W: C. Erting, R. Johnson, D.L. Smith, Bruce D. Snider (red.) The Deaf Way: Perspectivrs from the international conference on Deaf culture. , Gallaudet University Press., 1994 9) Padden C., The deaf community and the culture of deaf people W: Baker C., Battison R. (red.) Sign language and the deaf community, National Association of the Deaf., 1980 10) Woll B., Ladd P. , Deaf communities. W: M. Marschark, P. E. Spencer (red.) Deaf studies, language, and education., Oxford University Press., 2003
Literatura uzupełniająca
UwagiNauka PJM odbywa się na naturalnym materiale językowym. Oprócz słownictwa podanego w podręczniku do nauki Polskiego Języka Migowego będą pojawiały się dodatkowe znaki migowe, związane z konkretnymi sytuacyjnymi, które mogą być różne, w zależności od potrzeb grupy szkoleniowej. Grupa szkoleniowa będzie wykonała zadania filmowe w celu utrwalenia znaków migowych. Studenci będą mogli opanować elementy komunikacji wizualnej bez użycia języka mówionego.