Metody badań na zwierzętach

Animal research methods

2021L

Kod przedmiotu78S2-MBZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówharakterystyka układów doświadczeń stosowanych w badaniach na zwierzętach. Ogólne zasady zakładania i prowadzenia doświadczeń. Technika zbierania, porządkowania i gromadzenia danych z eksperymentu i wtórnego materiału liczbowego. Formy pisemnego opracowania wyników badań,ĆWICZENIA:Metody statystycznego opracowania wyników badań realizowanych w różnych układach doświadczalnych. Graficzna prezentacja opracowanych wyników oraz ich interpretacja. Stosowanie w opracowaniu wyników narzędzi informatycznych i pakietów statystycznych.,ĆWICZENIA KOMPUTEROWE:Stosowanie w opracowaniu wyników pakietów statystycznych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Oktaba W., Metody matematyczne w doświadczalnictwie, PWN, 1971 2) Ruszczyc Z., Metodyka doświadczeń zootechnicznych, PWN, 1981
Literatura uzupełniająca
Uwagi