Podstawy chorób zakaźnych i inwazyjnych zwierząt

Basic infectious and invasive animal diseases

2021L

Kod przedmiotu78S2-PCZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawy epizootiologii i parazytologii zwierząt. Relacje między drobnoustrojami a zwierzętami. Procesy zachodzące w układzie pasożyt - żywiciel. Główne czynniki warunkujące powstawanie i szerzenie się chorób zakaźnych i inwazyjnych. Postępowanie przeciwepizootyczne i przeciwpasożytnicze oraz prawne uregulowania z zakresu zwalczania chorób zakaźnych i inwazyjnych zwierząt. Bioasekuracja i profilaktyka jako ważne elementy ochrony zdrowia zwierząt. Podstawy immunoprofilaktyki. ,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:Rozpoznawanie wybranych czynników zakaźnych i inwazyjnych w obrazie mikroskopowym. Wypełnianie kart pracy.,ĆWICZENIA:Podział chorób zakaźnych i inwazyjnych zwierząt. Charakterystyka najważniejszych jednostek chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem ich etiologii, sposobów zarażenia, wektorów, dróg i mechanizmów szerzenia się oraz podstawowych objawów chorobowych. Omówienie sposobów postępowania w przypadku podejrzenia i (lub) wystąpienia poszczególnych chorób zakaźnych i inwazyjnych u zwierząt.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gliński Z., Kostro K., Choroby zakaźne zwierząt z elementami epidemiologii i zoonoz, PWRiL, 2011, s. 664 2) Bowman D.D., Parazytologia weterynaryjna, Elsevier Urban & Partner, 2012, s. 427
Literatura uzupełniająca
Uwagi-