Pracownia doskonalenia zawodowego

Professional training class

2021Z

Kod przedmiotu78S2-PDZ
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPrzedstawienie ogólnych zasad odbywania praktyk studenckich kierunkowych. Określenie celu i specyfiki praktyki na kierunku "Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii". Poznanie ogólnych zasad funkcjonowania różnych miejsc, w których będą realizowane praktyki, tj. gospodarstwa rolne i hodowlane, agroturystyczne, ekologiczne, schroniska, szpitale, lecznice dla zwierząt, laboratoria zwierzęce, stadniny koni, itp.
Opis wykładówbez wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Miciński J. (red.), Przewodnik do praktyk na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt kierunku Zootechnika i makrokierunku bioinżynieria produkcji żywności, t. 1, UWM Olsztyn, 2010, s. wszystkie
Literatura uzupełniająca
Uwagi