Retoryka i erystyka

Rhetoric and eristic

2021Z

Kod przedmiotu78S2-RETE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPojęcie, dzieje i cel retoryki; dyscypliny retoryczne, zasady sztuki retorycznej, figury retoryczne; pojęcie i dzieje erystyki; erystyka a: retoryka, dialektyka, logika, etyka; spór w sensie erystycznym; chwyty erystyczne; erystyka niewerbalna; perswazja – ujęcia teoretyczne, skuteczność perswazji; psychologiczne mechanizmy kształtowania przekonań; teoria pytań; teoria argumentacji.,ĆWICZENIA:Analiza najczęściej stosowanych technik erystycznych na przykładzie wybranych dyskusji prezentowanych w mediach. Praca nad przygotowaniem krótkiego wystąpienia. Przygotowanie i prowadzenie dyskusji na zaproponowany przez studenta temat.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Budzyńska-Daca A., Kwosek J., Erystyka, czyli o sztuce prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera, PWN, 2012 2) Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Znak, 2005 3) Kohout J., Retoryka. Mowa zjednuje ludzi, Helion, 2006 4) Korolko M., Retoryka i erystyka dla prawników, Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001 5) Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, PWN, 2005 6) Schopenhauer A., Sztuka prowadzenia sporów czyli dialektyka erystyczna, Sternik, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi