Wybrane zagadnienia z chowu i hodowli zwierząt

Selected issues in animal husbandry

2021Z

Kod przedmiotu78S2-WZCH
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępneznajomość podstaw z zakresu chowu i hodowli zwierząt
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodowla, chów i żywienie wybranych gatunków zwierząt. Znaczenie produkcji zwierzęcej we współczesnym świecie. Rola i funkcje rolnictwa ekologicznego. Program ochrony zasobów genetycznych wybranych gatunków zwierząt.,ĆWICZENIA PROJEKTOWE:Wpływ technologi produkcji na wartość odżywczą i prozdrowotną żywności.,ĆWICZENIA:Chów wybranych gatunków zwierząt w odniesieniu do różnych typów produkcji. Ekstensywne technologie produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem systemów żywienia i utrzymania zwierząt. Rola ras lokalnych i zagrożonych wyginięciem w produkcji zwierzęcej.
Cel kształceniacelem kształcenia jest zapoznanie z biologią wybranych gatunków zwierząt gospodarskich, ich predyspozycjami i możliwościami ich wykorzystania na potrzeby człowieka w rekreacji, edukacji i terapi
Literatura podstawowa1) Jerzy Wlide, Hodowla pszczół, PWRIL Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2013 2) Teresa Majewska, Drobiarstwo niekonwencjonalne, Pro Agricola, 2018 3) Martyna Batorska, Justyna Więcek, Chów i hodowla trzody chlewnej, SGGW, 2015 4) Henryk Wiktor Grodzki, Metody chowu i hodowli bydła, SGGW, 2011
Literatura uzupełniająca1) Tadeusz Szulc, wyd. UP WROCŁAW, Chów i hodowla zwierząt, 2013r., tom
Uwagi