Wojskoznawstwo - studia pierwszego stopnia - licencjackie - stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Wojskoznawstwo

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie) lub konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (stara matura) z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny)
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 677 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 496 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia.
  Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) oraz mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent jest przygotowany do podejmowania różnorodnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji i umiejętności dynamicznego dostosowywania się do zadań zawodowych. Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu wojskowości. Umie ją wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Ma krytyczny stosunek do literatury naukowej, do poznawanych faktów oraz posiada umiejętności poprawnego rozumienia i odtwarzania dziejów dzięki opanowaniu warsztatu naukowego oraz praktycznemu działaniu. Posiada umiejętności i kompetencje rozumienia celów i zasad związanych z wojskowością i polityką proobronną państwa, analizy przyczyn i konsekwencji współczesnych sojuszy i organizacji wojskowych oraz wojskowo-politycznych. Umie gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Posługuje się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zadań w życiu zawodowym. Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne oraz wiedzę w zakresie dziejów wojskowości Polski i powszechnej, jak i realności współczesnych zagrożeń. Rozumie oraz potrafi analizować zjawiska i procesy dziejowe w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Posiada kompetencje językowe na poziomie B2 zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent ma wiedzę z zakresu roli, znaczenia i miejsca sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa państwa, a także mechanizmów, metod i form rozwoju wojskowości.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Zna różne obszary badawcze z zakresu studiowanego kierunku uwzględniające kryterium chronologiczne, merytoryczne oraz specjalistyczne,
  - Opanował fachową terminologię z zakresu nauk studiowanego kierunku, jak też podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych,
  - Ma podstawową, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o dziejach wojskowych dawnej i współczesnej Polski, państw europejskich i pozaeuropejskich,
  - Zna wybrane zagadnienia w ujęciu chronologicznym, merytorycznym i specjalistycznym w obszarach myśli wojskowej, sztuki wojennej, konfliktów zbrojnych, ochrony granic, systemu obronności i bezpieczeństwa państwa, służb i wojsk specjalnych, zagadnień w ramach nauk pomocniczych historii wojskowej, geopolityki, współczesnych zagrożeń, organizacji wojskowych i wojskowo politycznych, zagadnień wojny w aspekcie etycznym, antropologicznym i społeczno-demograficznym,
  - Wykazuje znajomość historii porównawczej Europy w obszarach ustrojów państwowych, stosunków międzynarodowych, funkcjonowania sił zbrojnych,
  - Kojarzy powiązania historii integracji europejskiej z aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, politycznymi i wojskowymi,
  - Rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami w aspekcie upowszechniania wiedzy,
  - Ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej. Rozumie rozwój zjawisk i procesów dziejowych w czasie oraz metodę ich właściwego ujmowania,
  - Zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu naukowego. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności intelektualnej; rozumie znaczenie aktywności fizycznej na co dzień,
  - Posiada podstawową wiedzę pozwalającą na krytykę, analizę i interpretację źródeł oraz innych wytworów cywilizacji przydatnych do poznania obszarów studiowanego kierunku,
  - Kojarzy powiązania interdyscyplinarne i dostrzega oraz rozumie obecność elementów innych dyscyplin naukowych w pracy historyka wojskowości,
  - Ma podstawową wiedzę na temat dorobku historiografii w zakresie studiowanego kierunku, rozpoznaje i zna różnice w ujęciach w różnych okresach czasu i kontekstach. Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego,
  - Wie, że badania i debata naukowa są procesem stałym, który niesie ze sobą nieustanne zmiany i rozwój poglądów. Ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń,
  - Wie o istnieniu różnych punktów widzenia, determinowanych podłożem narodowym i kulturowym,
  - Zna główne kierunki rozwoju badań, a zwłaszcza najnowsze osiągnięcia w zakresie studiowanego kierunku,
  - Tłumaczy podstawową terminologię fachową w przynajmniej jednym języku nowożytnym,
  - Orientuje się w działalności współcześnie działających instytucji kultury, a zwłaszcza ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę.
  2. W kategorii umiejętności:
  - Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji; rozwija i pogłębia umiejętności i kompetencje profesjonalne z zakresu studiowanego kierunku, wykazuje umiejętność w samodzielnym podejmowaniu profesjonalnych działań zawodowych,
  - Potrafi wskazać, udowodnić i omówić wzajemne relacje różnych kierunków badań w obszarze studiowanego kierunku, uwzględniających kryterium chronologiczne, merytoryczne oraz specjalistyczne. Potrafi posłużyć się w stopniu podstawowym właściwymi pojęciami, teoriami, wzorami i przykładami badawczymi w zakresie nauk studiowanego kierunku w typowych sytuacjach profesjonalnych,
  - Opanował, stosuje i rozwija podstawowe umiejętności badawcze w zakresie nauk studiowanego kierunku, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego,
  - Analizuje, interpretuje i stosuje poprawnie podstawowe terminy fachowe właściwe dla nauk studiowanego kierunku i pokrewnych, w pracy nad wybranymi tematami, jak też w popularyzacji nauk studiowanego kierunku. Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, ochrony praw własności oraz kultury fizycznej w życiu zawodowym i prywatnym,
  - Analizuje krytycznie, interpretuje i wykorzystuje teksty historiograficzne, teksty źródłowe oraz inne wytwory cywilizacji przydatne w pracy i warsztacie badawczym. Streszcza, zapisuje i kataloguje uzyskane tą drogą informacje,
  - Stosuje podstawowe elementy warsztatu badań historyka wojskowości dobierając metody i narzędzia właściwe dla wybranego problemu,
  - Wyszukuje i systematyzuje informacje dotyczące nauk studiowanego kierunku oraz pokrewnych, korzystając z bibliografii, pomocy archiwalnych, baz danych itp. Systematyzuje i opracowuje wyniki kwerendy,
  - Prezentuje efekty swojej pracy w przejrzystej, usystematyzowanej i przemyślanej formie z zastosowaniem różnorodnych, nowoczesnych metod i technik,
  - Pracuje w zespole, rozwiązuje proste problemy, potrafi analizować własne działania, prezentuje wyniki stosując opracowane dla zespołu instrukcje i procedury,
  - Wykorzystuje zdobytą wiedzę, formułuje w sposób krytyczny i obiektywny własne opinie dotyczące ważnych zagadnień z obszaru studiowanego kierunku,
  - Poprawnie redaguje, komentuje i opatruje aparatem krytycznym teksty, zgodnie z kanonami przyjętymi w różnych dziedzinach nauk studiowanego kierunku,
  - Komunikuje się w języku ojczystym i języku obcym z zastosowaniem profesjonalnej właściwej terminologii,
  - Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym z wykorzystaniem fachowej literatury oraz tekstów źródłowych,
  - Korzysta z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu, potrafi oceniać i opracowywać potrzebne materiały.
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Rozumie konieczność przestrzegania zasad i norm etycznych w pracy badawczej, a także w popularyzacji wiedzy. Uznaje i szanuje różne punktów widzenia, determinowane podłożem narodowym i kulturowym,
  - Ma świadomość zakresu swojej wiedzy oraz umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji personalnych, społecznych oraz fachowych. Potrafi świadomie korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności intelektualnej i kultury fizycznej; docenia ważność problematyki związanej z tymi obszarami wiedzy i ma potrzebę ciągłego rozwoju w wymienionych dziedzinach,
  - Docenia, szanuje i jest gotowy promować tradycje wojskowe oraz dziedzictwo kulturowe swojego regionu, Polski oraz Europy dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym,
  - Uczestniczy w dyskusji, przekazuje informacje osobom zainteresowanym spoza grona fachowców. Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech,
  - Rozwija swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych. Umiejętnie i aktywnie propaguje wiedzę w środowisku lokalnym.
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Cele praktyki:
  - nabycie podstawowych umiejętności potrzebnych absolwentowi do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w skali globalnej i regionalnej,
  - kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nimi związanych,
  - nabycie samodzielnego i krytycznego myślenia oraz rozumienia i analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych,
  - zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania instytucji, organizacją i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie (specyfiką oraz strukturą organizacyjną danej instytucji, całokształtem pracy na danym stanowisku),
  - konfrontowanie teoretycznej wiedzy zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi,
  - kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.
  Student realizuje praktykę w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, jednostkach wojskowych i policyjnych, przedsiębiorstwach współpracujących z instytucjami wojskowymi, Strażą Graniczną, służbami celnymi oraz innymi służbami mundurowymi, instytucjach edukacyjnych, muzealnych i kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu, stowarzyszeniach społecznych propagujących postawy proobronne. W trakcie praktyki następuje kształtowanie fachowych kompetencji przez zapoznanie się ze specyfiką jednostki wojskowej, instytucji lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań na rzecz bezpieczeństwa kraju, regionu, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników systemu zabezpieczenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz prowadzonej dokumentacji.
  System kontroli.
  Praktyki odbywają się pod opieką wskazanego przez Kierownika Zakładu opiekuna praktykanta, który organizuje, obserwuje i ocenia pracę studentów według ustalonych kryteriów. Zaliczenie praktyk odbywa się w trakcie indywidualnego spotkania z Kierunkowym Opiekunem Praktyk, podczas którego dokonywana jest analiza dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyk, w którym wybrana przez studenta instytucja potwierdza rozpoczęcie i zakończenie praktyk, a zakładowy opiekun praktyk wystawia pisemną opinię praktykantowi. W dzienniczku student prowadzi tygodniową kartę pracę, w której rozpisuje każdą przepracowaną godzinę.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy i służby w instytucjach i jednostkach Wojska Polskiego, instytucjach współpracujących z Wojskiem Polskim, Strażą Graniczną, służbami celnymi oraz innymi służbami mundurowymi, administracji rządowej i samorządowej, wydawnictwach i środkach masowego przekazu, placówkach muzealnych, oświatowych i kulturalnych, obsłudze turystyki militarnej w Polsce jak i krajach europejskich. Jest przygotowany do realizacji zadań administracyjnych, organizacyjnych (menedżerskich), dydaktyczno-wychowawczych oraz zadań w zakresie komunikacyjnym i negocjacyjnym w obszarze związanym z wojskowością, obronnością i bezpieczeństwem państwa. Może również podejmować samodzielną działalność gospodarczą.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Antropologiczne i etyczne zagadnienia wojny
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologia informacyjna w naukach humanistycznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Historia porównawcza ustrojów państwowych
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Kartografia wojenna
2
ZAL-O
Wykład
30
Społeczno-demograficzne aspekty wojny
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Sztuka wojenna nowożytna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Sztuka wojenna starożytności i średniowiecza
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
20
Współczesne doktryny i teorie militarne
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wstęp do badań historyczno-wojskowych
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykład do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
Źródła i ochrona informacji niejawnych
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
II - Podstawowe
Geografia wojenna
2
ZAL-O
Wykład
30
Historiografia wojskowa
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Organizacja i zarządzanie w administracji wojskowej
2
Podstawy taktyki wojsk lądowych
2
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Dzieje ochrony granic Polski
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Dzieje wojskowe Polski (1795-1914)
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Dzieje wojskowe powszechne (1795-1914)
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Zapoznanie z praktycznymi działaniami Wojska Polskiego i Straży Granicznej - zajęcia terenowe
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Prawa człowieka
3
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Terroryzm międzynarodowy
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
II - Podstawowe
Dzieje i współczesność architektury militarnej i inżynierii
2
ZAL-O
Wykład
15
Geostrategia
3
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Dzieje wojskowe Polski (1914-1989)
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Historyczno-wojskowe studia terenowe - epoka nowożytna i nowoczesna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Międzynarodowe stosunki wojskowe
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Powszechne dzieje wojskowe (1914-1989)
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Proseminarium
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Dzieje i współczesność służb specjalnych
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
Wykład do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Barwy, symbole i tradycje wojskowe
2
ZAL-O
Wykład
30
Prawne podstawy funkcjonowania systemu obrony państwa
2
Przygotowanie obronne społeczeństwa
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Wojskowy aspekt ochrony granic
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Współczesne siły zbrojne wybranych państw świata
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Blok specjalnościowy
3
ZAL-O
Wykład
30
Blok specjalnościowy
3
ZAL-O
Wykład
30
Proseminarium
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zapoznanie z praktycznymi działaniami Wojska Polskiego i Straży Granicznej - zajęcia terenowe
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Współczesne dzieje Polski
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Armie państw europejskich
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Historyczno-wojskowe studia terenowe - I oraz II wojna światowa
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Współczesne konflikty zbrojne
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Blok specjalnościowy
3
ZAL-O
Wykład
30
Blok specjalnościowy
3
ZAL-O
Wykład
30
Blok specjalnościowy
3
ZAL-O
Wykład
30
Blok specjalnościowy
3
ZAL-O
Wykład
30
Metodyka Szkolenia Sił Zbrojnych
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
System ochrony polskiej granicy państwowej
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Techniki organizacyjne i decyzyjne w wojsku
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Współczesne funkcjonowanie sił zbrojnych
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
II - Podstawowe
Dzieje policji i innych organów prawnych
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Blok specjalnościowy
3
ZAL-O
Wykład
30
Blok specjalnościowy
3
ZAL-O
Wykład
30
Polska północna w systemie obronnym kraju
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0