Inżynieria Informacji - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne

Wydział Geoinżynierii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Inżynieria Informacji

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury” kryterium kwalifikacji stanowiło uzyskane miejsce w konkursie (rankingu) średniej ocen pomnożonych przez współczynnik 100,00 z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (matematyka lub geografia lub informatyka, fizyka lub chemia, język obcy nowożytny). Dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” kryterium kwalifikacji stanowiło uzyskane miejsce w konkursie (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (język obcy nowożytny, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, informatyka).
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 869 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 r., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria informacji, inżynieria przetwórstwa żywności, komunikacja międzykulturowa w Europie, lingwistyka w biznesie, logopedia, mechatronika.
  Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk technicznych i społecznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 210.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent kierunku Inżynieria Informacji jest specjalistą inżynierem, który potrafi łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie (techniczne) z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi (społecznymi) w sektorze informacyjnym, odpowiadającym za infrastrukturę i inżynierię obsługi informacji. Zna zasady i wymagania związane z procesem obsługi informacji na wszystkich jego etapach: pozyskania, gromadzenia, oceny, walidacji i wyceny, przetwarzania, wizualizacji, ochrony i bezpieczeństwa informacji, w tym organizacji, projektowania i funkcjonowania systemów informacyjnych.
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu matematyki, statystyki, grafiki, kryptologii, informatyki ogólnej i teorii informacji przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich oraz specjalistyczną wiedzę dotyczącą pozyskiwania informacji z osobowych i nieosobowych źródeł informacji; planowania, opracowania i prowadzenia baz danych; zaopatrzenia informacyjnego systemów; analizy i modelowania danych środowiskowych i przestrzennych oraz informacji parametrycznych; mechanizmów wdrożeniowych w systemach niedoskonałych, funkcjonowania nowoczesnego transportu; wspomagania procesu decyzyjnego w transporcie; wyceny informacji; inżynierii wymagań i wartości; analizy, przetwarzania i interpretacji dużych zbiorów danych. Ponadto posiada szeroką wiedzę w zakresie podejmowania decyzji strategicznych w sterowaniu procesami społeczno-gospodarczymi oraz wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej w tym ma wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne w sferze informacji i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania sektora informacyjnego oraz norm zachowań, zwyczajów pracy zespołowej i teorii decyzji.
  Absolwent potrafi: określić rodzaj niezbędnych danych, zdefiniować źródła pozyskania danych, poradzić sobie z brakami informacyjnymi i rozwiązywać sytuacje problemowe i kryzysowe, zintegrować dane i informacje, przygotować odpowiednie struktury baz danych, wybrać i opracować model danych, dokonać analizy danych i informacji według założonego celu, zwizualizować i raportować wyniki analiz, stosować i wdrażać procedury ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa informacji; wykonywać prognozy, symulacje i wizualizacje zjawisk w systemach złożonych oraz oceniać ryzyko i zarządzać ryzykiem informacyjnym wraz z dostrzeżeniem aspektów systemowych i pozatechnicznych.
  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności analityczne, metodyczne, dedukcyjne oraz prognostyczne. Użytkuje świadomie oprogramowanie komputerowe na poziomie systemu operacyjnego i aplikacji w zastosowaniach inżynierskich, potrafi wykorzystać istniejące oprogramowanie na potrzeby prowadzenia standardowych i niestandardowych analiz informacyjnych. Ponadto posiada wiedzę i umiejętności z zakresu doboru adekwatnego oprogramowania CAD i GIS, jego konfiguracji oraz umiejętności doboru narzędzi, metod i technik analiz informacyjnych do przedmiotu i celu analiz, potrafi wykorzystywać algorytmy kodowania informacji, umie analizować systemy informacyjne z wykorzystaniem narzędzi analitycznych, prognozowania zjawisk przestrzennych, przetwarzania, analizy i interpretacji dużych zbiorów danych, zarządzania wiedzą we współczesnym społeczeństwie. Zdobyta w trakcie studiów wiedza i wykształcone umiejętności pozwolą absolwentowi na efektywne rozwiązywanie złożonych problemów współczesnego społeczeństwa informacyjnego.
  Absolwent posiada kompetencje do efektywnej pracy oraz współpracy z innymi, prawidłowiej oceny i analizy zadania zawodowego, właściwej interakcji z otoczeniem oraz zdolność do adaptacji w zmieniającym się otoczeniu, otwartość na nowości, szybką reakcję na pojawiające się wyzwania i problemy. Ponadto zna znaczenie kompetencji miękkich, postaw i zachowań w zakresie pracy z ludźmi oraz pracy zespołowej, w tym psychologicznych podstaw procesu decyzyjnego.
  Absolwent jest przygotowany do: innowacyjnego rozwiązywania problemów, uwzględniając podejście interdyscyplinarne; kreatywnego uczestnictwa w pracy zespołowej oraz kierowania zespołami zadaniowymi, dalszego uczenia się.
  Program studiów przewiduje realizację przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych zapewniając studentom swobodę w organizowaniu własnego programu kształcenia w ramach ścieżek dydaktycznych.
  Absolwent ścieżki dydaktycznej profilującej w zakresie analityki informacji biznesowych posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie: identyfikacji niezbędnych danych i informacji, pozyskania informacji z różnych źródeł, a także transformacji danych w informacje; nowoczesnego przetwarzania zbiorów danych o różnej wielkości i jakości; analizy danych pozyskanych z systemów lokalnych i globalnych, modelowania informacji w systemach niedoskonałych; walidacji i oceny oraz wyceny informacji. Absolwent potrafi: dostarczać informacje na zlecenie dla szerokiej grupy interesariuszy związanych z zaspokajaniem potrzeb nabywców informacji; opracować zakres informacji niezbędny do podejmowania określonych decyzji; przeprowadzić analizę jakościową i ilościową zasobów informacyjnych; symulować procesy decyzyjne. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu: geomarketingu, metod walidacji i wyceny informacji, procesów decyzyjnych w biznesie, metody jakościowych w analizie biznesowej, analizy danych medialnych i ekonomiczno-finansowych, zarządzania wiedzą, prognoz i symulacji biznesowych, wywiadu gospodarczego, doradztwa biznesowego, metod ilościowych w analizie biznesowej, optymalizacji biznesowej i profilowania biznesowego. Absolwent umie czynnie uczestniczyć w procesach przygotowywania analiz informacyjnych związanych z działalnością społeczno-gospodarczą podmiotów gospodarczych i osób.
  Absolwent ścieżki dydaktycznej profilującej w zakresie wywiadu geoinformacyjnego posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające samodzielnie oraz w kooperacji z zespołem pozyskiwać dane i informacje, wykorzystywać i prowadzić analizy zobrazowań i geoinformacji na potrzeby opisu, oceny i wizualizacji fizycznych cech (własności) przestrzeni oraz wszelkiej aktywności na powierzchni ziemi. Posiada wiedzę pozwalającą na prowadzenie przedsięwzięć związanych z planowaniem, pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem, analizą, wnioskowaniem oraz udostępnianiem geoinformacji na potrzeby wywiadowcze ukierunkowane na cele obronności kraju oraz cele komercyjne. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu: wywiadu geoinformacyjnego, informacji w zarządzaniu kryzysowym, audytu przestrzeni, geowizualizacji informacji, prognozowania zdarzeń kryzysowych, sztuki obserwacji, cyberbezpieczeństwa, analizy struktur sieciowych, analizy ryzyka i analizy wywiadowczej. Absolwent umie czynnie uczestniczyć w procesach zarządzania kryzysowego na etapie prognozowania, rejestracji przestrzennych zasięgów klęsk naturalnych i cywilizacyjnych oraz planowania działań naprawczych.
  Absolwent ścieżki dydaktycznej profilującej w zakresie inżynieria informacji transportowej posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w analizach informacji pochodzących z systemów transportu, w fazie projektowania tych systemów, budowy i eksploatacji zarówno infrastruktury transportowej, jak i środków transportu. Przygotowany jest do wykonywania prac analitycznych i zarządzania informacją w obszarze drogownictwa i kolejnictwa, transportu lotniczego, wodnego oraz transportu miejskiego, publicznego. Absolwent przygotowany jest do pracy indywidualnej i zespołowej w administracji samorządowej, administracji rządowej, zarządach i przedsiębiorstwach transportowych, firmach spedycyjnych i centrach logistycznych, zakładach sektora drogowego i kolejowego, biurach projektowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu: zarządzania systemami transportu, infrastruktury transportowej, ochrony środowiska w transporcie, ekonomiki systemów transportowych, psychologii zachowań w transporcie, sterowania w systemach transportowych, systemów informatycznych w zarządzaniu siecią transportową i infrastrukturą miejską, systemów informatycznych w zarządzaniu flotą, zarządzania informacją w logistyce transportu oraz inteligentnych systemów transportu. Diagnostyka infrastruktury transportowej. Absolwent posiada wiedzę pozwalającą na prowadzenie przedsięwzięć związanych z planowaniem, pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem, analizą, wnioskowaniem oraz udostępnianiem informacji na potrzeby optymalizacji systemów transportowych pod względem: efektywności ekonomicznej, bezpieczeństwa zdrowia i życia użytkowników systemu, ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy ich funkcjonalności.
  Absolwent ma opanowaną znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. W ramach studiów każdy student musi odbyć praktyki zawodowe i przygotować pracę dyplomową inżynierską.
  Studia na kierunku inżynieria informacji przygotowują absolwentów do pracy: na stanowiskach brokera informacji, analityka (geo)informacji, specjalisty zarządzania informacją, specjalisty ochrony informacji niejawnych, analityka biznesowego, specjalista do spraw logistyki transportu, pracownika działu logistyki transportu, specjalisty do spraw organizacji i rozwoju transportu, kierownika działu transportu, organizatora transportu drogowego; w firmach zajmujących się zintegrowanym pozyskiwaniem, przetwarzaniem i zarządzeniem informacją, wywiadowniach gospodarczych, agencjach wywiadowczych; centrach bezpieczeństwa, centrach zarzadzania kryzysowego, służbach publicznych zajmujących się zaawansowanym przetwarzaniem informacji, np. policja; straż pożarna; centra zarządzania kryzysowego; firmach konsultingowych i doradczych; pionach zaplecza informacyjnego jednostek administracji samorządowej i rządowej; komórkach organizacyjnych, które zajmują się logistyką transportu; pionach logistyki transportu jednostek administracji samorządowej i rządowej.
  Do uzyskania kwalifikacji I stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a) Ma wiedzę z zakresu matematyki, statystyki, grafiki, kryptologii przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.
  b) Ma podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu geoinformacji.
  c) Ma wiedzę z zakresu informatyki ogólnej, podstaw geoinformatyki i informatyki biurowej w tym z użytkowania komputerów i oprogramowania, sieciowych systemów przesyłu informacji, podstawową wiedzę z zakresu baz danych, programowania w wybranych językach, ochrony i archiwizacji danych oraz licencji programowych.
  d) Ma szczegółową wiedzę z zakresu planowania, opracowania i prowadzenia baz danych, a także zna algorytmy przetwarzania informacji.
  e) Ma wiedzę z zakresu teorii informacji, kodowania, systemów informacyjnych, społeczeństwa informacyjnego, posiada wiedzę związaną z projektowaniem treści, architekturą i zarządzaniem informacji, w tym również w logistyce i transporcie.
  f) Ma podstawową wiedzę z zakresu: wykorzystania systemów informatycznych w zarządzaniu i diagnostyce infrastruktury transportowej, środków transportu oraz metod zarządzania systemami transportu.
  g) Posiada wiedzę z zakresu pozyskiwania danych i informacji z różnych źródeł, zna metody i technologie pozyskiwania i wyszukiwania danych i informacji, ma wiedzę z zakresu harmonizacja danych i informacji oraz ich optymalizacji.
  h) Posiada wiedzę z zakresu analizy i modelowania danych środowiskowych i przestrzennych oraz informacji parametrycznych, ma wiedzę w zakresie przetwarzania dużych zbiorów danych.
  i) Posiada wiedzę w zakresie zasobów infrastruktur informacji przestrzennej, rozumie i definiuje modele danych, ma wiedzę z zakresu przetwarzania danych referencyjnych i metadanych oraz ich stosowania do realizacji opracowań tematycznych.
  j) Posiada wiedzę z zakresu inżynierii i analizy systemowej oraz wiedzę z zakresu ochrony danych, bezpieczeństwa i niezawodności systemów, wizualizacji informacji i bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  k) Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu inżynierii informacji i inteligentnych systemach zarządzania transportem i rozumie konieczność ich wykorzystania w pracach dyplomowych.
  l) Ma podstawową wiedzę w zakresie języków obcych oraz zna zagraniczne źródła informacji.
  m) Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz psychofizycznych uwarunkowań człowieka w systemie transportu.
  n) Ma podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony własności oraz norm zachowań, zwyczajów pracy zespołowej i teorii decyzji.
  o) Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne w sferze informacji i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania sektora informacyjnego.
  p) Ma wiedzę o procesach informacyjnych związanych ze zmianami struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian.
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a) Potrafi dobierać i wykorzystywać narzędzia analizy matematycznej, statystyki, kryptologii oraz inteligentne metody obliczeniowe w zakresie kierunku inżynieria informacji.
  b) Umie realizować proces projektowania inżynierskiego narzędziami typu CAD i GIS oraz wykorzystywać geoinformacje obrazowe.
  c) Użytkuje świadomie oprogramowanie komputerowe na poziomie systemu operacyjnego i aplikacji w zastosowaniach inżynierskich, opracowuje i modyfikuje oprogramowanie użytkowe z zakresu informatyki biurowej, potrafi opracowywać algorytmy i tworzyć aplikacje w wybranych językach programowania.
  d) Wykorzystuje narzędzia budowy i prowadzenia baz danych oraz potrafi korzystać z zawartości baz danych, stosuje algorytmy przetwarzania danych i informacji.
  e) Potrafi wykorzystywać algorytmy kodowania informacji, umie analizować systemy informacyjne z wykorzystaniem narzędzi analitycznych, zna techniki wykorzystywane przy projektowaniu architektury informacji, potrafi zaplanować, przeprowadzić i opracować narzędzia wykorzystywane przez członków społeczeństwa informacyjnego w zarządzaniu informacją.
  f) Potrafi stosować algorytmy przetwarzania informacji gromadzonych w informatycznych systemach zarządzania siecią transportową, umie analizować środki transportu i zachowania w transporcie oraz zna metody zarządzania systemami transportu.
  g) Wykorzystuje narzędzia, metody i techniki pozyskiwania, wyszukiwania i harmonizacja i optymalizacji danych oraz informacji z różnych źródeł.
  h) Umie przygotować opracowania, w których wykorzystuje dane środowiskowe i przestrzenne, potrafi korzystać z opracowań przygotowanych na bazie informacji parametrycznej, umie korzystać i przetwarzać dane z dużych zbiorów danych.
  i) Potrafi posługiwać się różnymi środkami formalnymi modelowania informacji geograficznej, pozyskiwać, wybierać, łączyć, uzupełniać, porządkować, przetwarzać i wizualizować dane referencyjne i metadane.
  j) Potrafi wyszukać i zapoznać się z rozwiązaniami innowacyjnymi z zakresu inżynierii informacji oraz wykorzystać je przy opracowywaniu prac dyplomowych, kreatywnie pracować nad nowymi nurtami.
  k) Potrafi przygotować, zaprezentować problem inżynierski w języku obcym, zna zagraniczne zasoby wiedzy.
  l) Przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne.
  m) Potrafi wykorzystać w pracach wiedzę z zakresu BHP, ochrony własności intelektualnej oraz podstaw przedsiębiorczości, potrafi ocenić istniejące rozwiązania techniczne i dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań.
  n) Potrafi prawidłowo interpretować oraz właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych, demograficznych, społecznych) właściwe dla inżynierii informacji.
  o) Potrafi prognozować i symulować procesy i zjawiska (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne, demograficzne, społeczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla inżynierii informacji.
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a) Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
  b) Potrafi współdziałać podczas realizacji różnych zadań oraz projektów.
  c) Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z wykonywaniem zawodów związanych z inżynierią informacji, określa skutki swojej działalności.
  d) Jest otwarty na nowości i innowacyjne rozwiązania z zakresu inżynierii informacji.
  e) Student jest kreatywny, samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy koncepcyjne, myśli i działa w sposób przedsiębiorczy.
  f) Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
  g) Ma świadomość ważności i rozumie menedżerskie aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na bezpieczeństwo i środowisko.
  h) Ma świadomość procesów informacyjnych w kształtowaniu rozwoju społecznego, potrafi wykorzystać wiedzę w działalności zawodowej.
  i) Jest świadomy konieczności postępowania zgodne z zasadami etyki.
  PRAKTYKI
  Program studiów przewiduje realizację praktyk w wymiarze 160 godzin/6 punktów ECTS. Praktyki realizowane są przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji. Realizacja praktyk przebiega pod kontrolą wydziałowego opiekuna praktyk.
  Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznej realizacji zadań oraz projektów z obszaru inżynierii informacji oraz przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy zespołowej.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Nie dotyczy

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne (Inf-1)
3
II - Podstawowe
Inżynieria systemów i analiza systemowa
5
Matematyka
4
III - Kierunkowe
Architektura informacji
4,5
Metody pozyskiwania danych i informacji I (klasyczne)
4
Psychologia podejmowania decyzji
4
Źródła danych i informacji
4
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Kryptologia
3
Przedmiot do wyboru
3
Statystyka
3
III - Kierunkowe
Inżynieria przestrzenna (zasoby informacyjne)
4
Metody pozyskiwania danych i informacji II (nieklasyczne)
4
Teoria informacji i systemy informacyjne
3
Wprowadzenie do baz danych
4
Zasoby infrastruktury informacji przestrzennej
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Grafika inżynierska
3,5
Programowanie (Inf-3)
4,5
III - Kierunkowe
Informatyczne systemy statystyczne
3
Metody i technologie wyszukiwania informacji
4
Modelowanie danych i informacji środowiskowych
3
Modelowanie informacji parametrycznej
2
Podstawy systemów transportowych
3
Społeczeństwo informacyjne
3
Systemy baz danych
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Algorytmy przetwarzania informacji
3
Geoinformacja obrazowa
5
Harmonizacja danych i informacji (szeroki zakres)
4
Metody ochrony danych i bezpieczeństwo teleinformatyczne
4
Metody wizualizacji danych i informacji
4
Przetwarzanie dużych zbiorów danych
4
Systemy teleinformatyczne w transporcie
4
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Analiza ryzyka
4
Audyt przestrzeni I
4
Geowizualizacja informacji
5
Informacja w zarządzaniu kryzysowym I
4
Metodologia wartościowania jakości
4
Wywiad geoinformacyjny
4
SUMA
25,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Analizy struktur sieciowych
3
Audyt przestrzeni II
3
Cyberbezpieczeństwo
3
Informacja w zarządzaniu kryzysowym II
3
Osobowe źródła informacji
3
Prognozowanie zdarzeń kryzysowych
3
Sztuka obserwacji
3
Ćwiczenia terenowe – praca w zespole analitycznym
3
SUMA
24,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Analiza wywiadowcza
4
Geoanalizy antyterrorystyczne
4
Walka informacyjna
4
SUMA
12,0