Informacja w zarządzaniu kryzysowym I

2023Z

Kod przedmiotu81S1-IwZK1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gołębiewski J., Zarządzanie kryzysowe, t. 1, Wiedza obronna, 2001, s. 2) Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T., Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem , t. , Difin, 2013, s. 3) Sienkiewicz-Małyjurek K., Skuteczne zarządzanie kryzysowe, t. , Difin, 2015, s. 4) Ahmed, M., Meena Ahmed , The Principles and Practice of Crisis Management, t. , , 2006, s. 5) Sienkiewicz P., Górny P, Analiza systemowa sytuacji kryzysowych, t. , AON, 2001, s. 6) , Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, t. , , 2007, s. 7) Bajerowski T., Kowalczyk A., Metody geoinformacyjnych analiz jawnoźródłowych w zwalczaniu terroryzmu, t. , UWM, 2013, s. 8) Ficoń K., Inżynieria Zarządzania Kryzysowego. Podejście systemowe., t. , , 2007, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi