Prognozowanie zdarzeń kryzysowych

2021L

Kod przedmiotu2881S1-PZK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Nowak E, Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady, Placet, Agencja Wydawnicza. Warszawa, 1998 2) Sobczyk M, Prognozowanie : teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Placet, Leszek Plak. Warszawa, 2008 3) Gajda J., , Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, Wydaw. C. H. Beck, Warszawa, 2001 4) Cieślak M, Prognozowanie gospodarcze : metody i zastosowania. , Wydaw. Naukowe PWN. Warszawa, 1999 5) T. Bajerowski, A. Kowalczyk, , Metody geoinformacyjnych analiz jawnoźródłowych w zwalczaniu terroryzmu, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn, 2013 6) Filasiewicz A., Prognoza, program, plan, Wydawnictwo Wiedza Powszechna. Warszawa, 1977 7) Zeliaś A., , Teoria prognozy, Polskie Wydaw. Ekonomiczne. Warszawa, 1977
Literatura uzupełniająca
Uwagi