Socjologia informacji

2021Z

Kod przedmiotu2881S1-SOIN
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T. Białobłocki, Społeczeństwo inform@cyjne: istota, rozwój, wyzwania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006 2) D. Barney, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Sic!, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi