Chemia ogólna i nieorganiczna

2017Z

Kod przedmiotu1782S1-CHOiN
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnepodstawy chemii z zakresu szkoły średniej
Opis ćwiczeńTypy reakcji chemicznych. Wybrane reakcje chemiczne przebiegajace w roztworach wodnych: zobojętniania, strącania, amfoteryczność, hydroliza, utleniania i redukcji, szereg napięciowy metali.Analiza jakościowa: reakcje charakterystyczne wybranych kationów i anionów, wykrywanie soli. Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu. Pomiar pH roztworów mocnych i słabych elektrolitów. Sporządzanie i pomiar pH mieszanin buforowych. Analiza ilościowa: wagowa, alkacymetria, redoksymetria, kompleksonometria.
Opis wykładówPodstawowe prawa i pojęcia chemiczne. Układ okresowy pierwiastków. Budowa atomu. Wiązania chemiczne.Klasyfikacja,otrzymywanie i aktualne nazewnictwo związków nieorganicznych. Klasyfikacja reakcji chemicznych oraz ich kinetyka. Reakcje chemiczne w zapisie cząsteczkowym i jonowym. Reakcje całkowitetgo i stopniowego zobojętniania. Reakcje stracania osadw. Obliczenia chemiczne z zakresu stechiometrii reakcji, ustalanie wzorów empirycznych i rzeczywistych. Obliczenia dotyczące stężeń roztworów: procentowe, molowe, wyrażonych w ppm, przeliczanie stężeń, mieszanie roztworów tej samej substancji o różnym stężeniu. Współczesne teorie kwasów i zasad. Dysocjacja elektrolityczna kwasów, zasad i soli. Stała i stopień dysocjacji. Amfoteryczność pierwiastków i związków chemicznych. Hydroliza soli. Procesy utleniania i redukcji. Szereg napięciowy metali. Iloczyn jonowy wody. Obliczanie pH i pOH roztworów mocnych i słabych kwasów i zasad oraz mieszanin buforowych. Związki kompleksowe:budowa, zasady nazewnictwa, trwałość. Twardość wody. Układy koloidalne. Elementy analizy ilościowej: analiza wagowa, alkacymetria, kompleksonometria, redoksymetria.
Cel kształceniaUtrwalenie podstaw chemii ogólnej i nieorganicznej niezbędnych do opanowania wiedzy z chemii organicznej i biochemii w dalszym toku studiów. Przekazanie wiedzy w zakresie budowy materii, rodzaju wiązań chemicznych, nazewnictwie oraz właściwości pierwiastków i ich związków. Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym w celu wykonywania jakościowej i ilościowej analizy chemicznej.Doskonalenie umiejętności przeprowadzania obliczeń chemicznych oraz sporządzania roztworów o określonym stężeniu procentowym i molowym. Aktywizacja studentów do korzystania z dostępnych źródeł informacji w celu poszerzenia wiedzy w zakresie chemii ogólnej, nieorganicznej i analitycznej.
Literatura podstawowa1) Wiśniewski W., Majkowska H., , "Chemia ogólna i nieorganiczna", UWM Olsztyn, 2005 2) Lipiec T., Szmal Z.,, "Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej", PZWL Warszawa, 2001 3) Wesołowski M., Szefer K.,, "Zbiór zadań z analizy chemicznej", WNT Warszawa, 2002
Literatura uzupełniająca1) Śliwa A.,, "Obliczenia chemiczne", PWN Warszawa, 1987 2) Minczewski J., Marczenko Z.,, "Chemia analityczna", t. 1,2, PWN Warszawa, 2016
Uwagi