Fizyka

2017Z

Kod przedmiotu1782S1-FIZ
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającematematyka i chemia
Wymagania wstępnefizyka i matematyka - szkoła średnia
Opis ćwiczeńStudenci przeprowadzają 12 eksperymentów z podanego zestawu; między innymi: doświadczalne sprawdzenie zasad zachowania, badanie ruchu drgającego, transport energii cieplnej, wyznaczanie parametrów termodynamicznych, badanie rezonansu mechanicznego i elektrycznego; pomiary absorpcji, emisji i rozpraszania światła w ośrodku. materialnym, dyfrakcja i interferencja światła laserowego. Oddziaływanie promieniowania gamma z materią.
Opis wykładówMetody poznania w fizyce, mikroświat - makroświat. Oddziaływania w przyrodzie. Podstawy mechaniki klasycznej. Drgania; fale i zjawiska charakterystyczne dla fal. Podstawy termodynamiki statystycznej i fenomenologicznej: parametry i funkcje termodynamiczne. Zasady termodynamiki. Elektryczność i magnetyzm. Elektronowe i magnetyczne właściwości materii, przewodnictwo elektryczne. Elementy mechaniki kwantowej: promieniowanie termiczne, kwantowe właściwości promieniowania, dualizm falowo - cząsteczkowy światła, fale materii. Elementy fizyki atomu. Podstawy pasmowej teorii ciał stałych. Budowa jądra atomowego, promieniotwórczość naturalna. Promieniowanie jonizujące i jego oddziaływanie z materią.
Cel kształceniaPrzekazanie podstawowej wiedzy z zakresu fizyki dla zrozumienia zjawisk fizycznych i procesów w technologii przetwórstwa żywności. Rozwijanie samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy. Nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów fizycznych oraz opracowania wyników wykonanych pomiarów. Rozwijanie postaw służących do pracy w zespole badawczym. Wyrobienie odpowiedzialności za wyniki prac zespołowych
Literatura podstawowa1) Bobrowski Cz., Fizyka - krótki kurs, t. 1, WNT Warszawa, 1999 2) Halliday D., Resnick R., Walter J., Podstawy fizyki , t. 1 - 5, PWN Warszawa, 2003 3) Massalski J., Massalska M., Fizyka dla inżynierów, t. 1 - 2, WNT Warszawa, 2006 4) Drabent R., Machholc Z., Siódmiak J., Wieczorek Z., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, t. 1, UWM Olsztyn, 2003
Literatura uzupełniająca1) Kęcki Z., Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN Warszawa, 2006
Uwagiliczebność grup laboratoryjnych do 16 osób