Informacja patentowa

2017Z

Kod przedmiotu1782S1-INFPAT
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńBrak
Opis wykładówPojęcia i określenia podstawowe: własność przemysłowa, patenty, wynalazki, ochrona patentowa, wzory: przemysłowe, użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych, prawa ochronne, prawa z rejestracji. Prawo autorskie i ich ochrona. Prawa pokrewne. Własność przemysłowa w oparciu o ustawę „Prawo Własności Przemysłowej”. System ochrony własności przemysłowej. Patenty i wynalazki jako przedmioty patentu. Historia patentu i podstawy polityki patentowej. Cel ochrony patentowej. Treść i zakres patentu. Procedura uzyskiwania patentu. Informacja patentowa w aspekcie międzynarodowym. Prawo autorskie w Unii Europejskiej. Prawo autorskie w Internecie. Umowy o przeniesienie praw. Wzory użytkowe i przemysłowe, a system ich ochrony.
Cel kształceniaNauczenie rozumienia prawnych, normatywnych i praktycznych aspektów patentowania i ochrony różnych rodzajów utworów (wynalazek, patent, wzór przemysłowy i użytkowy, know-how). Przedstawienie podstaw, zasad, celów i najważniejszych regulacji w zakresie polskiego i europejskiego prawa autorskiego.
Literatura podstawowa1) Załucki M., 1) Załucki M., Licencja na używanie znaku towarowego. , Wyd. Warszawa, 2008 , Wyd. Warszawa, 2008 2) 1, 2) Załucki M., Z problematyki użytkowania prawa do znaku towarowego., Wyd. Warszawa, 2008 , 1, 1 3) 1, 3) Beata J., Markiewicz R., Prawo autorskie., Wyd. Warszawa, 2008 , 1, 1 4) 1, 4) Jankowska M., Sokół A. Wicher A.,, Komentarz do prawa wynalazczego., Wyd. Park, Bielsko-Biała, 1995 , 1, 1 5) 1, 5) Golat R. , Prawo autorskie i prawa pok, 1, 1
Literatura uzupełniająca1) Beata J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Wyd. Warszawa, 2008 2) , Ustawa - Prawo własności przemysłowej z dn. 30. 06. 2000 r . Tekst jednolity z późn. zm. , , 2000
UwagiObecność obowiązkowa na wykładzie.