Inżynieria żywności

2019L

Kod przedmiotu1782S1-IZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające biochemia, chemia fizyczna, wymiana ciepła i masy, reologia
Wymagania wstępneznajomość zagadnień objętych programem przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńObliczanie temperatury w środku geometrycznym produktu podczas jego ochładzania i ogrzewania; praktyczne zapoznanie się z procesem nieustalonego przewodzenia ciepła w produktach spożywczych; zamrażanie mieszanin dwuskładnikowych, wyznaczanie początkowej temperatury zamrażania, wykonanie bilansu cieplnego procesu; badanie kinetyki procesu emulgowania, wyznaczenie parametrów równania Arrheniusa; ocena ubytku wody w materiałach suszonych w kuchence mikrofalowej, w różnych wariantach pracy kuchenki; wykonanie testów penetrometrycznych wybranych produktów spożywczych; ekstrakcja kawy, obliczenia bilansowe.
Opis wykładówZamrażanie; nieustalone przewodzenie ciepła w produktach spożywczych; teoria pasteryzacji/sterylizacji; tekstura; kinetyka reakcji w systemach żywnościowych; przemiany faz w podstawowych składnikach żywności; właściwości wybranych układów dyspersyjnych; ekstruzja,
Cel kształceniaPoznanie wybranych zagadnień z zakresu inżynierii żywności. Opanowanie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów w celu scharakteryzowania danego procesu, interpretacji uzyskanych wyników i formułowania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń.
Literatura podstawowa1) Lewicki P., Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego, WN-T Warszawa, 2006, s. 227-235
Literatura uzupełniająca1) Gruda Z., Postolski J., Zamrażanie żywności, WN-T Warszawa, 1999 2) Dobrzycki H.J., Baryłko-Pikielna, N., Instrumentalne metody pomiaru tekstury żywności, WN-T Warszawa, 1986
UwagiZajęcia realizowane w grupach 12 osobowych