Przedmiot kierunkowy do wyboru 8

2019Z

Kod przedmiotu1782S1-PKW8
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dietrich M., Podstawy konstrukcji maszyn, WNT, 2008 2) Niezgodziński M.E., Niezgodziński T., Wytrzymałość materiałów, PWN, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi