Automatyka i sterowanie

2020L

Kod przedmiotu1782S1P-AiS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka wyższa, fizyka
Wymagania wstępneUmiejętność posługiwania się kalkulatorem w zakresie matematyki wyższej i statystyki, podstawy rachunku różniczkowego i całkowego, fizyka (statyka, kinematyka brył)
Opis ćwiczeńOpracowywanie wyników pomiarów i wyznaczanie charakterystyk z wykorzystaniem programów komputerowych. Projekt automatyzacji pracy urządzenia (część fizyczna i logiczna - program w języku LD na PLC). Analiza i synteza struktury układu regulacji, transmitancja zastępcza. Charakterystyki statyczne przetworników i ich linearyzacja. Charakterystyki dynamiczne. Regulatory ciągłe (P,PI, PID) oraz nieciągłe (dwu- i trójstanowe). Dobór nastaw regulatora. Sterowanie programowe (struktura logiczna i budowa układu, realizacja praktyczna z wykorzystaniem PLC). Charakterystyki statyczne i właściwości dynamiczne urządzeń wykonawczych; Samodzielna realizacja układu sterowania z wykorzystaniem siłowników pneumatycznych tłokowych.
Opis wykładówPodstawowa terminologia; sygnały w automatyce; rodzaje regulacji i sterowania. Struktura układu regulacji; sprzężenie zwrotne; transmitancja układu regulacji i regulatora. Transmitancje, parametry i odpowiedzi na wymuszenie skokowe podstawowych członów dynamicznych. Podstawowe rodzaje regulacji i regulatorów. Rodzaje czujników pomiarowych, standaryzacja sygnałów, przetworniki inteligentne. Taksonomia i zasada działania podstawowych elementów wykonawczych. Zasady doboru regulatora do obiektu regulacji. Struktury układów regulacji i sterowania. Sterowanie rozproszone. Redundancja w układach sterowania i regulacji. Przedstawianie algorytmu sterowania: graf skierowany – sieć działań (synchroniczna i asynchroniczna), sieć GRAFSET. Klasyfikacja regulatorów i sterowników mikroprocesorowych. Budowa i zasada działania PLC. Zapis programu i algorytmu sterowania w regulatorze z logiką swobodnie programowalną. Budowa systemów sterowania i wizualizacji. Systemy klasy MES.
Cel kształceniaPoznanie cech fizycznych materiałów ziarnistych, sposobów ich prezentacji oraz interpretacji. Rozwinięcie umiejętności doboru metod pomiarowych, obliczeniowych i analitycznych oraz urządzeń do pomiaru właściwości fizycznych materiałów ziarnistych. Poznanie rozwiązań magazynów i zasobników, oraz zjawisk zachodzących w magazynie materiału sypkiego oraz zbiorniku z cieczą wieloskładnikową. Rozwinięcie umiejętności bilansowania procesów. Doskonalenie umiejętności współpracy i komunikacji w grupie.
Literatura podstawowa1) Kwiatkowski W., Wprowadzenie do automatyki; Wyd. 3 rozsz., BEL Studio, 2010
Literatura uzupełniająca
UwagiCzęść zajęć realizowana w pracowni komputerowej, część w laboratorium automatyki i miernictwa przemysłowego. Kolokwium zaliczeniowe obejmuje zagadnienia z wykładów i ćwiczeń.