Chemia ogólna i nieorganiczna

2019Z

Kod przedmiotu1782S1P-CHOiN
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnewiedza z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej na poziomie liceum
Opis ćwiczeńIndywidualne ćwiczenia laboratoryjne z zakresu podstaw analizy jakościowej i ilościowej: wybrane reakcje w roztworach wodnych, wykrywanie wybranych kationów i anionów, reakcje utleniania i redukcji, sporządzanie mieszanin buforowych i pomiar pH, miareczkowanie alkacymetryczne, manganometryczne, kompleksonometryczne
Opis wykładówBudowa atomu. Rodzaje wiązań chemicznych.Elementy kinetyki chemicznej. Prawo działania mas. Równowagi w roztworach elektrolitów, hydroliza, procesy utleniania i redukcji. PH roztworów słabych i mocnych elektrolitów, soli, roztworów buforowych. Iloczyn rozpuszczalności. Ilościowe metody miareczkowe: alkacymetria, redoksymetria, kompleksometria, argentometria. Twardość wody.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat budowy materii i rodzajów wiązań chemicznych.Wyjaśnienie znaczenia wielu metalicznych i niemetalicznych pierwiastków występujących w układach biologicznych. Zapoznamie z procesami chemicznymi takimi jak: hydroliza, utlenianie i redukcja, tworzenie i trwałość związków kompleksowych. Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym. Nabycie umiejętności sporządzania roztworów o określonym stężeniu procentowym i molowym.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Pajdowski L., wyd. PWN Warszawa, "Chemia ogólna", 2002r., tom
Uwagibrak