Gospodarka energią

2020L

Kod przedmiotu1782S1P-GOSE
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającefizyka, matematyka, podstawy techniki, podstawy miernictwa
Wymagania wstępneznajomosć podstawiwych praw fizyki, obsługa komputera i przyrzadów pomiarowych
Opis ćwiczeń1. Badanie jakości napięcia zasilającego w relacjach dostawca - odbiorca. 2. Wyznaczanie sprawności silnika elektrycznego w pełnym zakresie obciążeń. 3. Wyznaczanie sprawności i energochłonności pompy w różnych systemach regulacji wydajności. 4. Odzysk ciepła odpadowego za pomocą pompy ciepła. 5. Wyznaczanie sprawności wentylatora 6. Kompensacja mocy biernej z użyciem przemysłowego regulatora RMB-10. 7. Podstawy miernictwa elektrycznego.
Opis wykładów1. Gospodarka energią elektryczną cz.1 – Energia czynna. 2. Gospodarka energią elektryczną cz.2 – Energia bierna. 3. Jakość energii elektrycznej w relacjach dostawca odbiorca, kompatybilność elektromagnetyczna. 4. Odnawialne źródła energii dla przemysłu spożywczego. cz.1. 5. Odnawialne źródła energii dla przemysłu spożywczego cz.2 (przepisy dotacje, taryfy, ulgi. 6. Skroplony LNG nową szansą dla przemysłu rolno-spożywczego 7. Produkcja paliwa RDF. 8. Odzysk ciepła odpadowego, rekuperacja
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy w zakresie racjonalnej gospodarki energią elektryczną i cieplno-chłodniczą. Poznanie zasad rozliczeń za pobraną energię. Nabycie umiejętności sprawdzenia jakości energii elektrycznej i zdarzeń w napięciu na bazie symulatorów pomiarowych i oprogramowania z wykorzystaniem pomiarów w obiektach przemysłowych. Rozbudzenie zainteresowania stosowaniem nowych rozwiązań podnoszących sprawność i zmniejszenie strat energetycznych przez wykorzystanie rekuperacji, odzysku ciepła odpadowego i pomp ciepła w warunkach przemysłowych. Odnawialne źródła energii.
Literatura podstawowa1) A. Iwaniak, A. Iwaniak, Materiały do ćwiczeń maszynopis pdf*, niepublkowane,, PDF, 2018
Literatura uzupełniająca1) Wojdalski J. Domagała A., Kaleta A., Janus P, Energia i jej użytkowanie w przemyśle spożywczym , SGGW, 1998 2) PN-EN 50160, Norma EN/PN 50 160 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych, PKN, 2010 3) Dranetz BMI, Program komputerowy Dran Wiev 6, Dranetz BMI, 2016 4) Dranetz BMI, Symulator pomiarowy Dranetz BMI, Dranetz BMI, 2015
Uwagi