Inżynieria żywności

2021L

Kod przedmiotu1782S1P-IZ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające biochemia, chemia fizyczna, wymiana ciepła i masy, reologia
Wymagania wstępneznajomość zagadnień objętych programem przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńObliczanie temperatury w środku geometrycznym produktu podczas jego ochładzania i ogrzewania; praktyczne zapoznanie się z procesem nieustalonego przewodzenia ciepła w produktach spożywczych; zamrażanie mieszanin dwuskładnikowych, wyznaczanie początkowej temperatury zamrażania, wykonanie bilansu cieplnego procesu; badanie kinetyki procesu emulgowania, wyznaczenie parametrów równania Arrheniusa; ocena ubytku wody w materiałach suszonych w kuchence mikrofalowej, w różnych wariantach pracy kuchenki.
Opis wykładówZamrażanie; nieustalone przewodzenie ciepła w produktach spożywczych; teoria pasteryzacji/sterylizacji; tekstura; kinetyka reakcji w systemach żywnościowych; przemiany faz w podstawowych składnikach żywności; właściwości wybranych układów dyspersyjnych; ekstruzja,
Cel kształceniaPoznanie wybranych zagadnień z zakresu inżynierii żywności. Opanowanie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów w celu scharakteryzowania danego procesu, interpretacji uzyskanych wyników i formułowania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Gruda Z., Postolski J., wyd. WN-T Warszawa, Zamrażanie żywności, 1999r., tom 2) Dobrzycki H.J., Baryłko-Pikielna, N., wyd. WN-T Warszawa, Instrumentalne metody pomiaru tekstury żywności, 1986r., tom
UwagiZajęcia realizowane w grupach 12 osobowych