Technologie informacyjne

2019Z

Kod przedmiotu1782S1P-TI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneUmiejętność obsługi komputera
Opis ćwiczeń1. Tworzenie dokumentów tekstowych przy zastosowaniu edytora tekstu, które obejmuje m.in. redagowanie dokumentów tekstowych (wpisywanie, poprawianie, autokorekta, formatowanie, osadzanie obiektów w tekście, tworzenie list, nagłówki, sekcje, numerowanie stron, tworzenie tabel, edycja równań matematycznych, tabulatory, kolumny, style i szablony, podgląd wydruku) oraz pracę z wielostronicowymi dokumentami (tworzenie przypisów, zakładek, hiperłączy, spisów treści, bibliografia, indeksów, spisów rysunków). 2. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego obejmuje zapoznanie uczestnika kursu z: wybranymi operacjami koniecznymi do utworzenia arkusza kalkulacyjnego, tworzeniem tabel i wykresów przestawnych, modyfikacją danych i układu tabel przestawnych, import danych zewnętrznych do tabeli przestawnej, wpisywaniem formuł, adresowaniem względnym i bezwzględnym, wykorzystaniem wybranych funkcji matematycznych, logicznych i statystycznych, graficzną prezentacja danych, formatowanie wykresów. 3. Tworzenie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem aplikacji Power Point: Zasady projektowania prezentacji, osadzanie grafiki, dźwięku, animacji, dodawanie hiperłączy, wykresów, wzorce dla prezentacji, szablony prezentacji, organizacja pokazu, prezentacja automatyczna.
Opis wykładów-
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt.: problematyki związanej z przetwarzaniem informacji jako systemów „człowiek-maszyna”. Nabycie przez uczestnika kursu umiejętności praktycznego i efektywnego wykorzystania oprogramowania komputerowego do pozyskiwania i przetwarzania informacji. Zapoznanie studentów ze strukturą, narzędziami i usługami technologii informacyjnych. Dodatkowo, zapoznanie studenta/ki z: zasadami poprawnej edycji tekstów, możliwością wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego do wykonywania analiz matematycznych oraz tworzenia tabelarycznych i graficznych raportów. Wykształcenie u studenta świadomości potrzeby ciągłego uczenia się i wykorzystywania technologii informacyjnej do poszerzania własnej wiedzy i zainteresowań w powiązaniu z innymi dziedzinami wiedzy i aktywności ludzkiej. Przygotowanie uczestnika kursu do aktywnego życia i funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym.
Literatura podstawowa1) CustomGuide Inc, Excel. Indywidualne szkolenie, Helion, 2017 2) Lambert J. , Microsoft Word 2016. Krok po kroku, Helion, 2016
Literatura uzupełniająca
UwagiZajęcia realizowane w grupach do 26 osób w laboratorium komputerowym