Komunikacja międzykulturowa w Europie - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Komunikacja międzykulturowa w Europie

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 869 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 roku dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 120. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent legitymuje się wiedzą o charakterze kulturowym, obejmującą znajomość realiów Europy oraz pogłębioną wiedzą z zakresu stosunków międzynarodowych, poszerzoną o konteksty współczesnej teorii kultury zorientowanej na komunikację międzykulturową. Posiada szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia humanistycznego oraz rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk społecznych o profilu ogólnoakademickim. Posiada zaawansowaną znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, pozwalającą na komunikowanie się w sytuacjach profesjonalnych w obszarach wymagających kompetencji komunikacyjnych i międzykulturowych, a także kompetencje językowe na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie języka dodatkowego. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy z zakresu komunikacji międzykulturowej z wykorzystaniem nowoczesnej zintegrowanej interdyscyplinarnej wiedzy lingwistycznej, teorii komunikacji i kulturologii. Posiada szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie badań międzykulturowych i współczesnej kultury europejskiej. Potrafi pracować z przedstawicielami różnych kultur integrując przy tym wiedzę kulturoznawczą oraz wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych. Jest przygotowany do samodzielnego pozyskiwania informacji, ich krytycznej analizy, co pozwala mu na twórcze rozwiązywanie problemów natury zawodowej. Charakteryzuje go krytyczna postawa wobec wytworów i tekstów kultury, stosuje typowe i innowacyjne metody badawcze w celu określenia znaczeń tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Potrafi pracować w interdyscyplinarnym / interkulturowym zespole, skupiającym profesjonalistów różnych specjalności i zawodów. Sprawnie komunikuje się z otoczeniem, w tym również z niespecjalistami w danej dziedzinie. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu stosunków międzynarodowych, nauki o mediach, kulturologii i komunikacji międzykulturowej. Ponadto wykazuje się otwartością na zmiany, innowacyjnością oraz umiejętnością przystosowywania się do zmieniającego się środowiska. Ma wpojoną potrzebę ustawicznego zdobywania i aktualizowania wiedzy oraz kształcenia umiejętności niezbędnych w swojej specjalności. Jest otwarty na poznawanie nowych wyników badań nad komunikacją międzykulturową. Z szacunkiem i dbałością odnosi się do dziedzictwa kulturowego i tradycji, wykazuje się tolerancją wobec różnic społecznych i kulturowych. Posługuje się technologią informacyjną oraz potrafi wykorzystać ją w procesie komunikacji międzykulturowej oraz w organizacji życia zawodowego.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Ma pogłębioną wiedzę ogólną o specyfice przedmiotowej komunikacji międzykulturowej, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w przyszłej działalności zawodowej,
  - Ma pogłębioną wiedzę w zakresie metodologii badań nauk humanistycznych i wybranych nauk społecznych w oparciu o ogólną metodologię nauk,
  - Zna na poziomie rozszerzonym terminologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do dyscyplin komunikacji międzykulturowej oraz studiowanych specjalizacji,
  - Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat teorii komunikacji międzykulturowej oraz ich rozwoju,
  - Zna narzędzia metodologiczne oraz kategorie badawcze komunikacji międzykulturowej i pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych,
  - Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu studiowanych specjalizacji,
  - Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla komunikacji międzykulturowej z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru nauk humanistycznych oraz częściowo obszaru nauk społecznych, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych,
  - Posiada szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie komunikacji międzykulturowej, nauk o mediach oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych,
  - Zna zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstów kultury w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie komunikacji międzykulturowej oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych,
  - Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o systemie kultury w perspektywie międzykulturowości,
  - Zna podstawowe pojęcia i zasady postępowania w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej (własność przemysłowa oraz prawo autorskie i prawa pokrewne) oraz zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej,
  - Posiada orientację we współczesnym życiu kulturalnym oraz zna zasady aktywnego i systematycznego w nim uczestnictwa,
  - Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną i szczegółową w zakresie studiowanej specjalizacji,
  - Posiada wiedzę o instytucjach Unii Europejskiej, jednostkach samorządowych, instytucjach kultury, organizacjach pożytku publicznego i NGO, ich znaczeniu oraz zasadach działania w kontekście komunikacji międzykulturowej,
  - Posiada podstawową wiedzę o modelach komunikacyjnych i stylach użytkowania cyfrowych przekazów (czatów, blogów, portali społecznościowych i innych),
  - Posiada podstawową wiedzę o sposobie generowania i prezentacji cyfrowego medium,
  - Posiada znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1, a także kompetencje językowe na poziomie B2+ w zakresie języka dodatkowego,
  - Zna mechanizmy funkcjonowania komunikacji medialnej i masowej i rozumie znaczenie przekazów medialnych, zwłaszcza z zakresu kultury popularnej i masowej, dla konstruowania obrazu rzeczywistości społeczno-kulturowej,
  - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego, własności przemysłowej oraz norm etycznych,
  - Ma elementarną wiedzę o technologiach informatycznych, etykiecie, ergonomii, bezpieczeństwie i higienie pracy w środowisku zawodowym,
  - Ma elementarną wiedzę na temat otaczającego świata i wie, jak ją wykorzystać do projektowania swojego rozwoju zawodowego i osobistego, rozumie znaczenie aktywności fizycznej,
  - Ma podstawową wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w zakresie przyszłej działalności zawodowej.
  2. W kategorii umiejętności:
  - Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu studiowanego kierunku a także dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji,
  - Posiada elementarne umiejętności badawcze (formułowanie i analiza problemów, dobór metod i narzędzi, opracowanie i prezentacja wyników) pozwalające na rozwiązywanie problemów w obrębie studiowanego kierunku,
  - Potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie komunikacji międzykulturowej oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych,
  - Potrafi w sposób samodzielny pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł w zakresie odpowiadającym postępowaniu badawczemu w obszarze komunikacji międzykulturowej i dyscyplin pokrewnych, rozwijać swoje kompetencje badawcze i zawodowe, oraz kierować swoją karierą zawodową,
  - Potrafi porozumiewać się, wykorzystując różne techniki i kanały komunikacyjne,
  - Ma umiejętność analizy i interpretacji zjawisk kultury w ujęciu historycznym i współczesnym w celu określenia ich znaczeń i oddziaływania społecznego,
  - Posiada umiejętność dyskusji, merytorycznej argumentacji, prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii dotyczących zagadnień z zakresu zarządzania oraz umiejętność formułowania wniosków,
  - Posiada pogłębioną umiejętność doboru metod badania, a także samodzielnego konstruowania narzędzi badawczych na gruncie komunikacji międzykulturowej oraz ich stosowania w celu oryginalnego rozwiązania problemów komunikacji międzykulturowej,
  - Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, a także podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową,
  - Posługuje się strategiami integrowania wiedzy, wzajemnego uzgadniania stanowisk badawczych oraz umie skorzystać z bazy metodologicznej komunikacji międzykulturowej jako dziedziny wykorzystującej ustalenia wielu dyscyplin humanistycznych i społecznych,
  - Potrafi w oryginalnej perspektywie dokonywać krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury, stosując metody typowe oraz innowacyjnie wytworzone w toku samodzielnych działań badawczych, w celu określenia znaczeń tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym,
  - Formułuje opinie krytyczne na temat tekstów kultury, czerpiąc z wiedzy naukowej oraz wykorzystując wyniki własnych doświadczeń badawczych,
  - Umie przygotować różne typy prac pisemnych o szczegółowych zagadnieniach z zakresu komunikacji międzykulturowej, w języku rosyjskim i wybranym języku obcym,
  - Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku rosyjskim i wybranym języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł,
  - Posiada umiejętności językowe w zakresie komunikacji międzykulturowej oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: C1 dla języka rosyjskiego oraz B2+ dla wybranego języka obcego,
  - Potrafi integrować w swoim warsztacie naukowym narzędzia badawcze z zakresu różnych dyscyplin komunikacji międzykulturowej,
  - Potrafi posługiwać się wybranymi stylami użytkowania przekazów cyfrowych, personalizować komunikaty i kreatywnie uczestniczyć w cyfrowej rzeczywistości,
  - Potrafi za pomocą odpowiednich narzędzi metodologicznych analizować przekazy medialne i cyfrowe,
  - Umie przyjmować i wyznaczać zadania w zespole, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych,
  - Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji oraz rozstrzygać dylematy pojawiające się w pracy zawodowej,
  - Potrafi gromadzić informacje bibliograficzne, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się zasobami Internetu, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację,
  - Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu technologii informatycznych, bhp, ergonomii, etykiety, ochrony praw własności oraz kultury fizycznej w życiu zawodowym i prywatnym.
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Rozumie potrzebę nieustannego uaktualniania wiedzy i umiejętności, a także potrzebę systematycznego podnoszenia kwalifikacji w zakresie komunikacji międzykulturowej,
  - Potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role i reprezentując otwartą postawę wobec odmiennych zjawisk, przekonań i sądów,
  - Potrafi kierować zespołem, przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy oraz rozumiejąc i uwzględniając specyfikę jego funkcjonowania,
  - Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań, sprawnie i skutecznie planując, organizując, koordynując i kontrolując określone zadania i projekty,
  - Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się i jakości więzi społecznych, a także refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą oraz odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa,
  - Ma świadomość różnorodności kulturowej w Europie oraz odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu i kraju i znaczenia dla tych procesów komunikacji międzykulturowej,
  - Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form,
  - Potrafi świadomie korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu technologii informatycznych, bhp, ergonomii, etykiety, ochrony praw własności intelektualnej i kultury fizycznej; docenia ważność problematyki związanej z tymi obszarami wiedzy i ma potrzebę ciągłego rozwoju w wymienionych dziedzinach,
  - Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny, charakteryzuje go wrażliwość etyczna, empatia, otwartość, refleksyjność oraz postawa prospołeczna i poczucie odpowiedzialności,
  - Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu.
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyki:
  - rozwój i utrwalanie podstawowych umiejętności składających się na kwalifikacje zawodowe związane z realizowanym kierunkiem studiów,
  - kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych, konfrontacja wiedzy teoretycznej z zakresu realizowanych zajęć z rzeczywistością zawodową.
  Przykładowe miejsca odbywania praktyki:
  - firmy i organizacje międzynarodowe,
  - instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej,
  - instytucje kulturalne, agencje filmowe, galerie, muzea, agendy współpracujące z instytucjami międzynarodowymi,
  - media: redakcje gazet, portale internetowe, TV, radio – zainteresowane umiejętnościami z zakresu komunikacji międzykulturowej lub języka rosyjskiego,
  - instytucje administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego,
  - biura podróży i agencje turystyczne.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Forma zaliczenia praktyki:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (konspekty oraz uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez opiekuna praktyk.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, biznesu, instytucjach administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego, w firmach, współpracujących z Federacją Rosyjską lub rozszerzających swoją działalność na Europę Wschodnią, a także w sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języków i kultur krajów europejskich, np. biurach podróży i agencjach turystycznych. Może znaleźć również zatrudnienie w firmach i organizacjach międzynarodowych, poszukujących specjalistów z zakresu komunikacji międzykulturowej lub języka rosyjskiego, instytucjach, organach i agencjach Unii Europejskiej, mediach: redakcjach gazet, portalach internetowych, TV, radio.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Językowe warsztaty specjalistyczne I
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Nowoczesne technologie w komunikacji
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Metodologie nauki
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Wstęp do europeistyki
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Kompetencje kulturowe w stosunkach międzynarodowych
5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Współczesna kultura europejska I
5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa I
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2,5
ZAL-O
Wykład
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Językowe warsztaty specjalistyczne II
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
II - Podstawowe
Wstęp do analizy dyskursu
2
EGZ
Wykład
30
Wstęp do krytyki tekstów kultury
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Komunikacja międzykulturowa w mediach europejskich
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Współczesna kultura europejska II
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa II
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
4
ZAL-O
Wykład
60
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Językowe warsztaty specjalistyczne III
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Badania międzykulturowe w naukach humanistycznych
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Teorie komunikacji interkulturowej i transkulturowej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Instytucje Unii Europejskiej
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Multimodalność w komunikacji międzykulturowej
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Współczesna kultura europejska III
5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa III
7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
3
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Językowe warsztaty specjalistyczne IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Komunikacja międzykulturowa w glottodydaktyce
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Międzykulturowość w teorii i praktyce
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Kulturowe aspekty przekładu
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Współczesna kultura europejska IV
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa IV
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0