Instytucje Unii Europejskiej

Institutions of the European Union

2020Z

Kod przedmiotu1483S2-IUE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceOrganizacje międzynarodowe, problemy współczesnego Świata, dzieje integracji europejskiej.
Wymagania wstępneznajomość języka rosyjskiego
Opis ćwiczeńPodczas ćwiczeń realizowane będą w praktyce treści poruszane podczas wykładów. Ćwiczenia mają na celu nauczenie studenta krytycznego spojrzenia na plusy i minusy, które niesie za sobą członkostwo Polski w Unii Europejskiej.
Opis wykładówOmówienie działalności instytucji Unii Europejskiej • Parlament Europejski • Rada Europejska • Rada Unii Europejskiej • Komisja Europejska • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej • Europejski Bank Centralny (EBC) • Europejski Trybunał Obrachunkowy • Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) • Europejski Komitet Regionów • Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) • Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich • Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) • Inne organy europejskie
Cel kształceniaCelem nauczania jest pokazanie znaczenia wielkiej organizacji międzynarodowej jaką jest Unia Europejska, stosunkach międzynarodowych współczesnego świata. 2. Zaznajomienie studentów z dziejami kolejnych etapów jej tworzenia, ze strukturą organizacyjną, kompetencjami poszczególnych organów Unii Europejskiej, przebiegiem procesów decyzyjnych. 3. Zwrócenie uwagi na pozytywną rolę tej organizacji międzynarodowej w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym Europy i świata, ale także na minusy płynące z coraz bardziej zacieśniających się procesów integracyjnych.
Literatura podstawowa1) Claudia Jasper Susanne Metzler; Heinrich Weiler; Stanisław Kaniewski Tł, ABC Unii Europejskiej : euroleksykon: instytucje, prawo, gospodarka, finanse, polityka, Warszawa : Wydaw. Kodeks, 2004 2) Blair Alasdair, Nowy przewodnik po unii europejskiej,, Warszawa : Książka i Wiedza, 2002 3) Michelle Cini (red.) , Unia Europejska : organizacja i funkcjonowanie, , Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007 4) Irena Fierla (red.), Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007 5) red Jerzy Makowski (red.), , Geografia Unii Europejskiej, , Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 6) Henryk Izdebski, Rada Europy. Organizacja demokratyczna państw Europy i jej znaczenie dla Polski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 1996 7) Małuszyńska Ewa, Gruchmann Bohdan (red.), Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005 8) Polska. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej., Obywatelstwo europejskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne, Warszawa : UKIE, 2003 9) Ludwik Oręziak , Finanse Unii Europejskiej, , nictwo Naukowe PWN, 2005 10) Klaus-Dieter Borchardt, The ABC of European Union law, Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010 11) Magdalena Sitek, Instytucje i organy Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego, Wydawnictwo WSGE, 2010, s. 256
Literatura uzupełniająca1) Ryszard Zięba , Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej,, 2007r., tom 2) Stanisław Szumski, Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej, 2007r., tom 3) Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Tekst skonsolidowany, 2003r., tom 4) Lucjan Ciamaga, Ewa Latoszek, Krystyna Michałowska-Gorywoda [i in.], Unia Europejska: podręcznik akademicki,, 2000r., tom 5) Vademecum – źródła informacji o Unii Europejskiej, 2003r., tom 6) Adam Konstanty Wojtaszczyk , Encyklopedia Unii Europejskiej, 2004r., tom
UwagiPodstawowe wiadomości dotyczące UE.