Kulturowe aspekty przekładu

Cultural Aspects of Translation

2020L

Kod przedmiotu1483S2-KAP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceKompetetencje kulturowe w stosunkach międzynarodowych, Komunikacja międzykulturowa w mediach europejskich, Teorie komunikacji interkulturowej i transkulturowej
Wymagania wstępneZjamoność podstaw teorii komunikacji międzykulturowej
Opis ćwiczeń1. Kompetencje międzykulturowe tłumacza 2. Determinanty osobowościowe i kwalifikacje tłumacza 3. Intertekstualność w oryginale i przekładzie 4. Przekład środowiskowy jako szczególny rodzaj komunikacji międzykulturowej 5. Przekład literacki jako szczególny rodzaj komunikacji międzykulturowej 6. Przekład audiowizualny jako szczególny rodzaj komunikacji międzykulturowej 7. Przekład specjalistyczny jako szczególny rodzaj komunikacji międzykulturowej 8. „Cudze słowo” w przekładzie 9. Przekładalność/nieprzekładalność 10. Rola odbiorcy w procesie przekładu 11. Czynniki kulturowe w praktyce przekładu 12. Przekaz konceptów kulturowych w procesie przekładu 13. Kontekst i jego rola w przekładzie 14. Problem międzykulturowej interferencji 15. Rola tłumacza w procesie dialogu kultur
Opis wykładów1. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie 2. Pojęcie komunikacji i komunikacyjnego aktu (schemat R. Jakobsona) 3. Komunikacyjne koncepcje przekładu 4. Kulturowo-etnograficzna koncepcja przekładu 5. Przekład jako akt komunikacji 6. Schemat przekładu jako aktu komunikacji międzyjęzykowej 7. Komunikacyjna równoznaczność tekstu oryginału i tekstu przekładu 8. Przekład jako zjawisko interdyscyplinarne 9. Czynniki kulturowe w teorii i praktyce przekładu 10. Kulturowe aspekty przekładu literackiego 11. Przekład i inne rodzaje międzyjęzykowego pośrednictwa 12. Obcość w odbiorze przekładu 13. Kompetencje między 14. Funkcja tłumacza w akcie komunikacji międzyjęzykowej 15. Dialektyka przekładu i dialog kultur
Cel kształceniauwrażliwienie studentów na specyfikę komunikacji międzyjęzykowej oraz na wielorakie trudności, które piętrzą się przez tłumaczem jako drugim autorem, zwłaszcza w kontekście zagadnień związanych z kontekstem kulturowym oraz sporu o (nie)przekładalność, oraz zagadnienia odnoszące się do roli i zadań tłumacza (tłumaczambasador; tłumacz-legislator; granice swobód tłumacza). W nawiązaniu do w/w zagadnień ogólnych prezentowane są zagadnienia szczegółowe, w tym transfer realiów, problem intertekstualności oraz związane z tym wytyczne dotyczące kryteriów oceny jakości tłumaczenia. Zostaną również przywołane obiektywne ograniczenia kulturowe w procesie przekładu.
Literatura podstawowa1) red., Актуальные проблемы межкультурной коммуникации: Сб. научн. тр. , Москва: МГЛУ. , 1999 2) Комиссаров В.Н., Переводческие аспекты межкультурной коммуникации // Актуальные проблемы межкультурной коммуникации: Сб. научн. тр. , t. Вып. 444, Москва: МГЛУ, 2000, s. 75-87
Literatura uzupełniająca
Uwagi